Stellenbosch Umasipala

Vanweë die uitsonderlike hitte gedurende hierdie tyd van die jaar word daar ‘n hoë druk op die beskikbaarheid van water in Franschhoek ervaar.

Alhoewel water beskikbaar behoort te wees, sal swak toevoer in sekere gebiede ondervind word. Beskikbaarheid mag dus beperk wees by tye.

U word weereens herinner dat aangehegte waterbesparingsmaatreëls steeds van toepassing is in die hele gebied. Dit is dus noodsaaklik dat die gemeenskap die waterbesparingsmaatreëls toepas.

Versuim om gehoor te gee aan die versoek om water te bespaar, sal die Munisipaliteit noodsaak om ‘n algehele verbod op enige vorm van besproeiing in te stel.

U word derhalwe vriendelik versoek om alle besproeiing en natlei van tuine tot ‘n absolute minimum te beperk en streng by die aangehegte maatreëls te hou.

Vir enige navrae skakel asseblief 021 808 8209.

U word byvoorbaat bedank vir u samewerking

WATERBESPARINGSMAATREëLS

1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas word soos volg beperk:

Tuine ensovoorts mag al om die ander dag tussen 05:00 – 10:00 en tussen 16:00 en 22:00 natgelei word.

• Tuine by huise met onewe straatnommers mag op onewe kalenderdae natgelei word.

• Tuine by huise met ewe straatnommers mag op ewe kalenderdae natgelei word.

• Geen tuin mag op twee agtereenvolgende dae natgelei word nie

2. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas is tussen 10:00 en 16:00 en 22:00 en 05:00 verbode.

3. Die gebruik van spuitslange wat direk of indirek aan die Raad se verspreidingstelsel gekoppel is, is verbode vir die was of afspoel van motorvoertuie, motorfietse of motorbote, los of vaste strukture, paadjies, sypaadjies en geplaveide areas (ongeag die aard van die material wat vir die plavei van sodanige areas gebruik is).

4. Alle urinale wat outomaties spoel, moet afgeskakel word in alle geboue wanneer sodanige geboue gewoonlik deur die publiek en/of personeel buiten skoonmakers ontruim word. U aandag word ook op Buitengewone Provinsiale Koerant Nommer 5014 (1996) gevestig, wat die gebruik van urinale wat outomaties spoel, verbied.

5. Die beperkings waarna in paragrawe 1, 2 en 3 verwys word, sal nie van toepassing wees:

a) Op die natlei van plante in kwekerye wat as sakeondernemings bedryf word, kwekerye wat deur die Raad of Staat besit word, versamelings wat vir navorsingdoeleindes onderhou word, duinrehabilitasieprojekte, krieketvelde, rolbalvelde, gholfsetperke, kunsgras-velde en belangrike sportstadions nie. Boorgate moet sover moontlik gebruik word;

b) Op die was van sekere geplaveide areas by abattoirs, persele wat vir die verwerking van kos gebruik word, en op motorskoonmaakdienste nie;

c) Waar spesiale vrystellings skriftelik deur die Munisipaliteit Stellenbosch toegestaan is nie; en

d) Waar ander bronne van ondrinkbare water gebruik word en ‘n kennisgewing wat die bron aandui, bv “Boorgatwater word gebruik”, in ‘n posisie opgerig is wat duidelik van ‘n openbare deurgang sigbaar is nie.

2