Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

23 Oct 2019 Get Started Entrepreneurs Expo
23 Oct 2019 Council Meeting
31 Oct 2019 IDP Stakeholder Engagement
01 Nov 2019 Strawberry Festival
13 Nov 2019 Mayoral Committee Meeting
21 Nov 2019 Title Deeds Handover Ceremony
25 Nov 2019 16 Days of Activism
27 Nov 2019 Council Meeting

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2