Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

16 Jun 2019 Father's Day
16 Jun 2019 Youth Day
17 Jun 2019 Mayoral Youth Day Event
10 Jul 2019 Mayoral Committee Meeting
18 Jul 2019 International Mandela Day
24 Jul 2019 Council Meeting
09 Aug 2019 Women's Day
14 Aug 2019 Mayoral Committee Meeting
28 Aug 2019 Council Meeting

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2