Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

16 Dec 2018 Day of Reconciliation
25 Dec 2018 Christmas Day
26 Dec 2018 Day of Goodwill
16 Jan 2019 Mayoral Committee Meeting
23 Jan 2019 Council Meeting
29 Jan 2019 Stellenbosch Mobility Forum
06 Feb 2019 Opening of the Klapmuts Fire Station
13 Feb 2019 Mayoral Committee Meeting

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2