Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

28 Aug 2019 Council Meeting
01 Sep 2019 Start of Arbor Week
01 Sep 2019 Start of Tourism Month
02 Sep 2019 Start of National Book Week
06 Sep 2019 #StelliesArborDay Walk and Tree Planting
11 Sep 2019 Mayoral Committee Meeting
24 Sep 2019 Heritage Day
25 Sep 2019 Council Meeting
09 Oct 2019 Mayoral Committee Meeting
23 Oct 2019 Council Meeting

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2