Stellenbosch Municipality

IMEDIUM TERM REVENUE NE-EXPENDITURE FRAMEWORK (BUDGET) ka2017/2018

IINTEGRATED DEVELOPMENT PLAN ka2017 - 2022

 

Nasi isaziso (ngokwemigaqo yeCandelo lama-21 kunye nelama-25 likaRhulumente waseKhaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala, uMthetho Nombolo 32 ka-2000) seSicwangciso Sophuhliso oLuqhagamsheleneyo noluhlaziyiweyo, noHlahlo-lwabiwo mali, iiRhafu zezakhiwo, iTarrifs kwakunye Nolutsha Noluhlaziyiweyo uHlahlo-lwabiwo mali nemigaqo-nkqubo ka2017/2018 ngokugunyaziswa sisahlulo se17 soMthetho wokulawula iiMali zikaMasipala (Acts 56 of 2003) sokuba ithe yaphunyezwa liBhunga ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe kulonyaka ka2017 ngokwemigqaliselo yemiqathango engqamene noko. Isicwangciso esimbaxa esihlangeneyo sikaMasipala kunye nohlahlo-lwabiwo mali lithe lavuleleka eluntwini ngokwemiqathango yokubhengeza inkqubo elandelwayo.Lomqulu uphunyeziweyo uyafumaneka kwiwebsite (www.stellenbosch.gov.za) nakwezindawo zilandelayo:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Main Road, Pniel
 • Ward offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Main Road, Pniel
 • Library, Reservoir Street West, Franschhoek

 

ISIBHENGEZO SERHAFU YEZAKHIWO KANYAKA-MALI KA2017/2018

 

Nasi isibhengezo esikhutshwa phantsi kwemiqathango yesahlulo 14(1) no 14(2) kwakunye no22(1) soMthetho kaMasipala ongeRhafu zezakhiwo (No6 of 2004) (MPRA) wokuba irhafu yezakhiwo elandelayo ithe yaphunyezwa liBhunga likaMasipala waseStellenbosch kwiNtlanganiso yeBhunga ebibanjwe ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe ka2017:

Irhafu yezakhiwo

Uhlobo lwendlu

iRhafu ngendlu

Eyokuhlala

R0.004512

Eyokusebenzela

R0.009926

 

Amashishini

R0.009926

Ezolimo

R0.001128

Ezezimbiwa

R0.009926

Ezosetyenziswa luluntu

R0.009926

Ezoluntu

R0.001128

Ezilulutho ebantwini

R0.001128

Ezembali

R0.009926

Ezingahlalwamntu

R0.009024

Ezinye ezingahlalwayo (zibe zingezizo ezoluntu okanye ulimo)

R0.018048

Ezisetyenziselwa iinjongo ezininzi

Irhafu

Izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo

(Ungazifumana kwipolisi ethetha ngazo)

Irhafu eyongezelelweyo ngokulungiselela izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo ngokuphunyezwa liBhunga likaMasipala zona zirhunyiswa ngokwemiqathango yesahlulo 22(1) yeMPRA

Isithili esihlelwe ngokukhetekileyo

Irhafu

(Idibanisa neVAT)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

Imiqathanga yezaphulelo:

Imiqathango yezaphulelo ichazwa gabalala kumqolo 8 wePolisi yeRhafu ephunyeziweyo kaMasipalaRelief. Ithi ke ibandakanye oku kugqalisiweyo kulemiqathango yezaphulelo ingezantsi:

 

1.          Izaphulelo   nomvuzo   ohlangeneyo   wosapho   lonke   othi   unikeze      umhlali nabakhubazekileyo igunya lokuhlomla kwizaphulelo

 

Umvuzo wenyanga wosapho loonke

% Isaphulelo

Ukuya ku                                    R 8 000

100%

Ukusuka       R 8 001        ukuya R 10 000

75%

Ukusuka       R 10 001       ukuya R 12 000

50%

Ukusuka       R12 001        ukuya R 15 000

25%

 

2. Amaxabiso ezindlu asetyenziswayo nguMasipala ukunika izaphulelo

Kwizindlu ezikwisigaba sesaphulelo, kukuya kwindlu exabisa R200 000, oko kwenziwa yiR15000 ngokomqathango wesahlulo 17(1)(h) weMPRA ne R185 000 wesiphungulo esinikezwe ngokomqolo we8.2.1 (ii) we Polisi ephunyeziweyo yeRhafu yezindlu kaMasipala. Umqolo 8.2.1 (ii) ungqamene kuphela nezakhiwo ezikwixabiso elide liyokutsho kuR5 000 000.

 

3. Isaphulelo esikhethekileyo saseStellenbosch

Isaphulelo sika20% singa nikezwa ngokomqolo u8.6 wePolisi yeRhafu yezakhiwo ephunyeziweyo kaMasipala.

G Mettler

Obambeleyo uMphathi Masipala

 

 

 

 

 

MEDIUM TERM REVENUE & EXPENDITURE FRAMEWORK (BUDGET) for 2017/2018

 

4th GENERATION INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) for 2017 - 2022

 

Notice is hereby given (in terms of Sections 21 and 25 of the Local Government: Municipal Systems Act, Act No 32 of 2000) that the 4th Generation Integrated Development Plan, Budget, Property Taxes, Tariffs and New as well as Revised Budget and related Policies for 2017/2018 as envisaged by Section 17 of the Municipal Finance Management Act (Act

56 of 2003) were approved by Council on 31 May 2017 as required by the relevant legislation. The IDP and Budget is hereby made public in terms of Section 18 of the Municipal Budgeting and Reporting Regulations. The approved documents are available on the municipality’s website (www.stellenbosch.gov.za) and at the following venues:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Main Road, Pniel
 • Ward offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Main Road, Pniel
 • Library, Reservoir Street West, Franschhoek

 

RESOLUTION FOR LEVYING OF PROPERTY TAX AND RATES FOR THE 2017/2018 FINANCIAL YEAR

 

Notice is also hereby given in terms of section 14(1) and 14 (2) as well as 22 (1) of the Local Government Municipal Property Rates Act (No 6 of 2004) (MPRA) that the following property tax rates were approved by the Stellenbosch Municipal Council at the Council Meeting held on 31 May 2017:

Property Rates

Category of Property

Tariff

Residential

R0.004512

Industrial

R0.009926

Business

R0.009926

Agricultural

R0.001128

Mining

R0.009926


Public Service Purposes

R0.009926

Public Service Infrastructure

R0.001128

Public Benefit Organisation

R0.001128

Heritage

R0.009926

Vacant Residential

R0.009024

Vacant Other (not Residential nor Agricultural)

R0.018048

Multiple Use Purpose (Each Component is categorised and rated as per above)

Multi Tariff

 

 

Special Rating Areas

(Refer to Special Rating Area Policy)

Additional rates, for the various Special Rating Areas as approved by Council, are levied in terms of Section 22(1) of the MPRA

Special Rating Area

Tariff (Including VAT)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

 

Relief Measures:

Relief measures are generally described in paragraph 8 of the approved Rates Policy of the Municipality. This includes the specific under mentioned relief measures:

 

1.          Rebates and Gross Monthly-Household Income for qualifying Senior Citizens and Disabled Persons

 

%

Gross Monthly Household Income                                Rebate

 

Up to

R 8 000

100%

From

R 8 001

to

R 10 000

75%

From

R 10 001

to

R 12 000

50%

From

R12 001

to

R 15 000

25%

 

 

2.          Municipal Valuation Threshold Value

For qualifying residential properties, up to a maximum valuation of R200 000, which includes the R15 000 as per Section 17(1) (h) of the MPRA and the R185 000 reduction granted as per paragraph 8.2.1(ii) of the approved Rates Policy of the Municipality. Paragraph 8.2.1 (ii) is only applicable on properties with valuations up to R5 000 000.

 

3.             Stellenbosch Special Rebate

A rebate of 20% may be granted as per paragraph 8.6 of the approved Property Rates Policy of the Municipality.

G Mettler

Municipal Manager

Stellenbosch Municipality

 

MEDIUM TERMYN INKOMSTE & UITGAWE RAAMWERK (BEGROTING) vir 2017/2018

 

4de GENERASIE GEINTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN (GOP) Vir 2017 - 2022

 

Hiermee word kennis gegee (kragtens artikel 21 en 25 van die Munisipale Stelselswet, No

32 van 2000) dat die 4de Generasie Geïntegreerde Ontwikkelings Plan, Begroting, Eiendomsbelasting, Tariewe en Nuwe sowel as die Hersiene Begroting en verwante Beleide vir 2017/2018 kragtens artikel 17 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) deur die Raad goedgekeur is op 31 Mei 2017 soos deur die relevante wetgewing vereis. Die GOP en begroting word hiermee bekendgemaak aan die publiek kragtens artikel 18 van die Munisipale Begrotings- en Rapporteringsregulasies. Die goedgekeurde dokumente is op die munisipaliteit se webwerf (www.stellenbosch.gov.za) en by die volgende kantore beskikbaar:

 • Munisipale Kantoor, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Munisipale Kantoor, Hugenoteweg, Franschhoek
 • Munisipale Kantoor, Hoofweg, Pniel Wykskantore
 • Biblioteek, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Biblioteek, Sonnebloemstraat, Idasvallei, Stellenbosch
 • Biblioteek, Langstraat, Cloetesville, Stellenbosch
 • Biblioteek, Masithandanestraat, Kayamandi, Stellenbosch
 • Biblioteek, Hoofweg, Pniel
 • Biblioteek, Reservoirstraat-Wes, Franschhoek

BESLUIT VAN HEFFING VAN BELASTING EN TARIEWE VIR DIE 2017/2018 FINANSIËLE JAAR

 

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 14 (1) en 14 (2) asook 22 (1) van die Plaaslike Regering Munisipale Eiendomsbelasting Wet (No 6 van 2004) (MEBW) dat die volgende belasting tariewe deur die Raad van Stellenbosch Munisipaliteit by die Raadsvergadering gehou op 31 Mei 2017 goedgekeur is:

Eiendomsbelasting

Kategorie van Eiendom

Tarief

Residensieël

R0.004512

Industrieël

R0.009926

Besigheid

R0.009926

Landbou

R0.001128


Mynbou

R0.009926

Staatsdiensdoeleindes

R0.009926

Openbare Diensinfrastruktuur

R0.001128

Openbare Weldaad Organisasie

R0.001128

Erfenis

R0.009926

Vakante Residensieël

R0.009024

Vakant Ander (nie Residensieël of Landbou)

R0.018048

Multi Gebruiksdoeleindes (Elke komponent is gekategoriseer en aangeslaan volgens bogenoemde)

Multi Tariff

 

 

Spesiale Aanslag Gebiede

(Verwys na die Spesiale Aanslag Gebied Beleid)

Addisionele tariewe, vir verskillende Spesiale Aanslag Gebiede soos goedgekeur deur die Raad, word gehef ingevolge Artikel 22 (1) van die MEBW

Spesiale Aanslag Gebiede

Tarief

(BTW Ingesluit)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

Kortings:

Kortings word algemeen beskryf in paragraaf 8 van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die munisipaliteit. Die spesifieke ondergenoemde kortings is hierby ingesluit:

 

1.     Korting en Bruto maandelikse-huishoudelike inkomste vir kwalifiserende Pensioenarisse en Gestremde Persone

%

Bruto Maandelikse Huishoudelike Inkomste               Korting

 

Tot en met

R8 000

100%

Vanaf

R8 001

tot

R10 000

75%

Vanaf

R10 001

tot

R12 000

50%

Vanaf

R12 001

tot

R15 000

25%

 

2.     Munisipale Waardasie Drempelwaarde

Vir kwalifiserende Residensiële eiendom tot ’n maksimum waarde van R200 000, wat insluit die bedrag van R15 000 soos per Artikel 17 (1) (h) van die MEBW en die R185 000 vermindering soos per paragraaf 8.2.1 (ii) van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die Munisipaliteit. Paragraaf 8.2.1 (ii) is slegs van toepassing op eiendomme met waardasies tot R5 000 000.

 

3.     Stellenbosch Spesiale Korting

'n Korting van 20% kan toegestaan word ooreenkomstig paragraaf 8.6 van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die Munisipaliteit.

 

G Mettler

Munisipale Bestuurder

Stellenbosch Munisipaliteit

 

Speaker;

Deputy Mayor;

Chief Whip of the Ruling Party;

Members of the Mayoral Committee;

Members of Council;

Municipal Manager and senior management;

Members of the public;

Members of the media present; and

All protocol observed

 

Good afternoon ladies and gentlemen.

 

Introduction

Speaker, it is with great pleasure that I motivate to and enlighten Council on the final budget for 2017/18 financial year based on the inputs and comments we received from the greater Stellenbosch community, having followed public and other stake holder engagements during the public participation process. This budget is a bread and butter budget. It addresses the necessities and takes care of all communities in Stellenbosch.

The public participation process included stakeholders and all wards, by means of an IDP and budget road show. The meetings were grouped into 10 clusters and covered all 22 wards. Written comments on the proposed draft budget were invited. The closing dates all comments on the reviewed IDP and tabled budget was 30 April 2017.

 

Feedback

In total we have 11 written comments on the 2017/18 tabled budget and additional comments documented at the meetings. All the comments received, are available in Annexure 1 for your own perusal.

Suggestions regarding how the IDP and Budget process should be restructured and how the roadshow meetings should be conducted will be considered in September, when the next round of meetings will take place. There are specific times of the year we conduct this process, and specific legislation the process must adhere to. We shall however attempt to accommodate the public as much as possible so as to ensure they have every opportunity to give their input on the IDP and budgeting process. Next year we intend to conduct additional meetings during the IDP and budget process, with business and other stakeholders, to discuss the more in depth financial aspects of the budget. This will be implemented as soon as the newly created governance position in the office of the Municipal Manager has been filled.

Concern for especially the poor in our communities was mentioned in several of the written comments we received. I want to assure the councillors and the greater community that I share the concern for the well-being of the poor. That is why this budget focuses on bread and butter basic issues that impact directly on the lives of the poor as well. I want to highlight some examples on the pro-poor budget approach we followed in this budget.

We increased the amount of free electricity for indigent households from 60 units in 2016/17 to 100 units for the new financial year. This is more than the prescribed national standard. Indigent households also benefit from free refuse removal and receive 10 kilolitre of water free. 

I am also happy to announce that we have allocated R16 million for the installation of bulk services for the Idas Valley Housing Project. This will now help the project move forward and have significant benefits for the Idas Valley community. The need for GAP housing was expressed in the IDP and is of critical importance especially for our young people because the shortage forces them to live outside of Stellenbosch.

We obeyed the community’s request for more opportunities for the youth. As a result we budgeted an additional R1,3 million for youth related programs, all aimed at youth skills development and improvement.

In order to improve service delivery and meet the demands placed on us by a growing community; we have budgeted for six additional posts. These jobs will help to improve safety, as well improve service delivery in our informal settlements and disadvantaged communities.

This budget was drawn up in line with guidelines set by political leadership and reflects our determination to reduce poverty, create jobs, expand our economy and build and maintain our infrastructure. We are indeed delivering to our people, but there are areas where we can improve. I have already taken up with the Municipal Manager and the CFO our too slow rate of spending. In the next financial year measures to improve this will be put in place.

The South African economy is struggling and with almost no growth in the economy at a national level, it has severely impacted our funds and grants from national government. We are however, part of the best run province in the country and this is a source of hope. The provincial economy has shown stronger growth than the rest of the country and the efforts of the various stakeholders, has ensured that the greater Stellenbosch area remain one of the most popular investment and tourist attractions in South Africa and even on the continent, bringing investment and opportunities to the region and contributing to our GDP.

We can repeat that we are in a stable financial position and have received two clean audits by now.

This is a positive factor us as New Council, but we also inherited many challenges from the previous council, inter alia infrastructure, an out-dated staff structure, many informal settlements that need to be upgraded, a huge backlog in housing (BNG and GAP Housing), serious safety issues in our towns, long overdue upgrades of roads and access routes, traffic congestion and many more.

 

Speaker, this budget and this council focuses on service delivery first. This will serve as a foundation for the next four outer years and will create opportunities for the rest of our term as council.

 

This is very much a “bread and butter” budget, with no room for extravagance. This budget deals with necessities and takes us back to our basic mandate: Service Delivery.

Speaker, I take pleasure in presenting this budget and the Tabled Medium Term Revenue and Expenditure Framework (MTREF) Budget Report for the 2017/2018 to 2019/2020 financial years – in laymen’s terms the capital and operating budget for the next three financial years.

The budget has been prepared in accordance with National Treasury’s circular guidelines and the Municipal Budget and Reporting Regulations, taking cognisance of scarce available resources. Section 152(2) of The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 clearly determines that “a municipality must strive, within its financial and administrative capacity, to achieve the objects of local government.”

I also present the 2017/2018 financial year and the two outer years’ budget patterns. It has been a difficult task to find the necessary funding for all we have to do; however, we have set high service delivery standards for ourselves, and will simply have to work “smarter” with available financial and other resources.

Speaker, we intend to take the next four years entrusted to us, as Council, to position Stellenbosch as one of the top Municipalities in South Africa.

Speaker, we acknowledge the fact that decisions taken today will either be to the benefit or the detriment of our children, grandchildren and great grandchildren. While individuals involved in current Council business may come and go, municipalities continue to render services for the next generations. We have truly made every effort to put together a budget that is to the benefit of the entire community. In these difficult economic times we have turned every cent over twice as we strive to minimise tax increases as much as possible. It is impossible to please all, but I firmly believe this budget is for the benefit of all in the greater Stellenbosch.

Speaker, the late Robert F. Kennedy, brother of John F. Kennedy once said: “The purpose of life is to contribute in some way to making things better.”  This is the purpose of this budget; we want to create a town with the opportunity to make things better for all who live here.

Speaker, as to revenue of the tabled 2017/2020 forecast, I would like to make the following remarks: Affordable revenue streams through affordable property rates and service charges tariffs formed the basis of the operating budgeted revenue. The capital programme’s capital project expenditure was also reduced to affordable own funding and external borrowing levels.

In the 2017/2018 financial year, starting 1 July 2017, we will immediately start with the implementation of our capital projects to ensure that we spend our capital budget effectively, efficiently and economically so as to achieve the ultimate goal of acceleration of service delivery and infrastructure development. Planning has already started, and as soon as the budget is finally approved by Council, the bid processes through our Capital Projects Implementation Plan will kick into operation. Progress with these plans will be monitored on a monthly basis to limit future capital projects carry-overs to the minimum. We do our local community no favour by not implementing our capital projects approved in the capital budget – it is our job to implement.

Speaker, the Tabled 2017/2020 MTREF Budget Report clearly spells out the legislative requirements this budget is governed by. The capital and operating budget was compiled compliant with these legislative requirements, taking also the budget circulars guidelines received National Treasury into consideration.

 

Total Expenditure Budget Overview

Speaker, our 2017/2018 capital budget expenditure amounts to

R 418 million and our operating budget expenditure amounts to

R 1.486 billion. Our total budgeted expenditure therefore amounts to R 1.904 billion. This budget proposes amounts of R 1.902 billion and R 1.901 billion, respectively for the two outer years of the MTREF. The decrease is due to the capital budget from R 319 million to R226 million. (Completion of major capital projects).

 

Capital Budget Expenditure

The capital budget proposed for 2017/2018 decreases from R 482 million to R 481 million when compared with the 2016/2017 adjustments capital budget. The decrease is due to the huge and additional emergency investments necessitated by the upgrading of the Waste Water Treatment Works. The MTREF proposes capital expenditure of R 319 million and R 226 million for the two outer financial years.

Our community needs are simply just more than we can afford and I need to point out that capital projects amounting to R 1.025 billion cannot be accommodated over the next three years. That is why we need to prioritise our capital spending. A comprehensive list of all our capital programme needs is attached as Appendix 1, Section N in the Tabled 2017/2020 MTREF Budget Report.

Our Capital Budget for 2017/18 will be spent on creating opportunities for all communities, with a definite focus on provision for previously disadvantaged communities where job creation has been highlighted. Some of the projects are:

 

Local Economic Hubs

2, 000, 000

Kayamandi Economic Corridor  

1, 500, 000

Informal Trading Sites: Klapmuts      

900, 000

Informal Trading Market: Cloetesville  

700, 000

Informal Trading Sites: Groendal                  

570, 000

Informal Trading Sites: George Blake Street

500, 000

Adventure Tourism: Idas Valley Dam

1,350, 000

Adventure Tourism: Berg River Dam

1,350, 000

 

                                  

Some of the projects to build the community assets are:

Purchase of Land-Cemeteries

900, 000

New Community Hall: Klapmuts

9,000,000

Groendal Library        

2, 000, 000

Extension of Cemetery Infrastructure  

500, 000

Upgrading: Pniel Library               

400, 000

Public Wi-Fi Network                      

1, 400,000

Data Network                                                              

1, 000, 000

 

 • We have also budgeted an additional R 800 000 to upgrade the municipality’s IT network. This is critical infrastructure that assists in service delivery of the municipality.
 • R350 000 have been budgeted for the upgrading of the traffic building to improve service to the community and greater community   
 • Basic Services to upgrade informal settlements have been addressed too. Informal settlements face great challenges. I am currently visiting all of them and assessing for myself the challenges and needs. Although these projects will not solve all the issues, it is a positive start to improving the lives of these residents. Projects include

Improvements: Langrug

6, 200, 000

Water and sewer services: Jamestown

2, 600, 000

Enkanini subdivision, consolidation and rezoning

2, 000, 000

Enkanini Access to Basic Services

750, 000

Langrug ABS      

750, 000

Kylemore

948, 400

Klapmuts ABS                                                                 

500, 000

 

 • Enkanini Informal Settlement will be electrified R2,5 million received from the Integrated National Electrification Programme. Applications for additional funding will be done in August 2017 to extend the program. Housing remains a challenge as allocations from National to Provincial decreases annually. However the following was budgeted for housing projects over the next 3 years:

Town Centre Stellenbosch (Social Housing)

500,000

Jamestown: Housing

1, 060, 800

Kayamandi: Watergang and Zone O

18, 747,000

Klapmuts: Erf 2181 (298 serviced sites)

11,000,000

Idas Valley (440) IRDP / FLISP

16,010,800

Longlands Vlottenburg: Housing Internal Services

4,000,000

La Motte Old Forest Station IRDP

2,200,000

Smartie Town, Cloetesville

4,900,000

Cloetesville IRDP

1,000,000

Northern Extension: Feasibility

2,000,000

 

 

These amounts can be supplemented once the plans have been finalised.                                                                                                                          

Bulk services in support of housing and development over the next 3 years are budgeted as follows:

 

Longlands Vlottenburg: Infrastructure - Roads and Bridge

10,600,000

Bulk Water Supply Pipe Reservoir: Dwars Rivier (Johannesdal / Kylemore / Pniel)

38,000,000

Bulk Water Supply Pipeline & Reservoir - Jamestown

21,500,000

Water Treatment Works: Paradyskloof

26,000,000

New 5 MI Reservoir: Cloetesville

1,500,000

Bulk water supply pipe and Reservoir: Kayamandi

13,000,000

Bulk water supply Klapmuts

9,000,000

Bulk Sewer Outfall: Jamestown

30,500,000

Idas Valley Merriman Outfall Sewer

20,000,000

Upgrade of WWTW: Klapmuts

11,500,000

Idas valley Housing Project

16, 000,000

 

 

As safety is an important issue as identified during the IDP process the following has been budgeted over the next 3 years:

 

Upgrading of Stellenbosch Fire Station

1,500,000

Upgrading and or Replacement of Fire Alarm System

1,000,000

Fire Services JoC

800,000

Install and Upgrade CCTV Cameras In WC024

2,000,000

 

It must also be remembered that the proposed new organogram will restructure the law-enforcement division to assure better visible policing.

 As sports facilities are important to our communities the following has been budgeted over the next 3 years:

 

Upgrade of Sport Facilities

17,251,950

Skate Board Park: CBD

750,000

Building Ablution Facilities: Lanquedoc Sports grounds

350,000

Upgrading of Parks

2,100,000

 

 

Roads’ upgrades; reseal projects and intersection improvements of R68 million have been budgeted for the next 3 years across the municipal area. This is important as everyone is well aware of the traffic flow challenges Stellenbosch experience.

Non-motorised transport to improve the transport situation has been budgeted for as follows over the next 3 years:

 

Bicycle Lockup Facilities

500,000

Kayamandi Pedestrian Crossing (R304, River and Railway Line)

5,000,000

Pedestrian and Cycle Paths

4,000,000

Sidewalk Implementation

1,800,000

 

 

To improve the access to public transportation the following have been budgeted for over the next 3 years:

 

Klapmuts Public Transport Interchange

5,286,930

Tour Bus Parking Study

1,000,000

Bus and Taxi Shelters

700,000

Taxi Rank – Franschhoek

3,500,000

Add Bays To Bergzicht Taxi Rank and Holding Area

3,000,000

Taxi Rank – Kayamandi

1,500,000

 

 

Sanitation poses a huge challenge as it is required to unlock development and the following substantial amounts have been budgeted for over the next 3 years over and above the projects mentioned earlier in support of housing and development projects:

 

Extension Of WWTW:   Stellenbosch

91,276,712

New Plankenbrug Main Outfall Sewer

50,500,000

Sewer pipe Replacement

4,500,000

 

 

The removal of solid waste and clean towns is a priority and the following has been budgeted over the next 3 years:

 

Vehicles

5,400,000

Major Drop-Off : - Franschhoek

10,000,000

Stellenbosch WC024 (Material Recovery Facility)

15,000,000

Transfer Station: Stellenbosch

5,000,000

Upgrade Refuse disposal site

3,500,000

Waste Minimization Projects

2,000,000

 

A new waste manager post has also been created to coordinate these programs. It is envisioned that in the new organogram, all waste sections will be grouped together in the infrastructure department to ensure better service delivery and cleaner towns

Electrical projects include:

  • Taking over the electricity supply from Drakenstein to the Pniel area to the value of R10.3 million during 2017/18
  • Street lighting at the Kylemore entrance to the value of R500 thousand during 2017/18
  • Electrification of subsidy housing and informal settlements to the value R15 million over the next 3 years
  • Energy efficiency and demand side projects to the value of R29 million from specific grants will be implemented over the next 3 years to reduce energy costs of the municipality

 

Capital Budget Funding

Our capital budget is funded from the following funding sources –

Own reserves (Capital Replacement Reserve)

External loans to be taken up and

Government grants.Operating Budget ExpenditureThe proposed operating budget expenditure for 2017/2018 increases by R 35 million to R1.486 billion compared with the 2016/2017 adjustments operating budget expenditure of R1. 450 billion. Our operating expenditure for the 2017/2018 to 2019/2020 outer financial years will increase by 6.5% and 5.8% respectively to R 1.583 billion in 2018/2019 and R1.674 billion in 2019/2020.The main contributors to the operating expenditure of the 2017/2018 financial year are –

  • Bulk electricity and water purchases
  • Employee related costs;
  • Interest on external loans and depreciation costs;
  • General expenditure;
  • Repair & maintenance costs;
  • Conditional grant expenditure; and
  • Provision for bad debt, leave and landfill sites rehabilitation; contracted services; collection costs; councillor remuneration; special projects; grants and donations. .      
  • As set out in the budget assumptions in the 2017/2018 MTREF Budget Report of the reviewed IDP, the 2017/2018 revenue streams increase approximately with the following percentages –
  • The exact percentage increase or decrease of each tariff type is reflected in the Tariff List that will available for inspection at municipal offices and all libraries during the public participation process.
  • The proposed operating budget revenue for 2017/2018 increases by 1.04% to R 1.488 billion compared with the 2016/2017 adjustments operating budget revenue of R 1.472 billion. Our operating revenue for the 2017/2018 to 2019/2020 outer financial years will increase by 6.9% and 5.9% respectively to R1.592 billion in 2018/2019 and R 1.686 billion in 2019/2020. All of this budgeted revenue excludes capital conditional grants revenue to finance capital projects.
  • Our additional revenue was obtained from interest on selected investments, traffic fine income and various other revenue items.

   

  Operating Budget Revenue

  • Income from Property rates are expected to increase with 8% due to increased property evaluations, new properties being registered and property improvements. This increase in revenue has made it possible for us to decrease property rates tariffs with 24.67% for residential property, 24.30% for agricultural property and 17.28% for business property.
  • Revenue for electricity is expected to increase with 4.2% due to amongst other things; an increased number of users. The good news is that for electricity tariffs will only increase with 2.2%
  • The municipality has increased its water restrictions to level 4, effective from 1 June 2017. This has an impact on the water tariffs. Revenue for water is expected to increase with 11 % due to an increase in collection as a result from the applicable water restriction tariffs. The new tariffs will be publishes in the local media and distributed by pamphlet to residents, after which a public participation process will take place before the new tariffs are published. The water restriction tariffs will remain in place for the foreseeable future as the drought continues. The normal water tariff will increase with only 7%. 
  • Refuse removal services, like sanitation are classified as an economical services. This means that the service charges must cover the cost of providing the service like refuse and sanitation must at least break even.
  • Sanitation revenue is projected to increase with 11.6%. The tariff for this service will increase with 9%.
  • Refuse removal revenue will increase with 10.3% and the tariff for this service will increase with 9%. R 6 000 per month. Speaker this is a substantial increase from the current, R5 000 per month. More good news from this budget – the ceiling for rebates has been raised to accommodate more residents in the lower income groups. Pensioners and disabled persons also qualify for a 100% rebate on property rates if their earnings are also less than       I want to thank all councillors who inspire me, all councillors who encourage me and all councillors who challenge me, for their contribution. I also want to thank the family members of councillors and officials who were involved in the budget process. Officials had to work late and over weekends and could not always be home fulfilling their roles as fathers and mothers of families.Speaker, through hard work, focus and simplicity we have already achieved many possible outcomes and we will continue to do so in our quest to become a place of opportunity for all residents.Speaker, with these remarks, I herewith present Stellenbosch’s 2017/2020 Medium Term Revenue and Expenditure Framework in other words the budget of the Municipality, with its recommendations to Council for consideration and approval. 

  Especially I want to thank the Portfolio Holder of Finance, Cllr Salie Peters, the Chief Financial Officer and his Budget and Treasury Office for their highly appreciated effort to compile this budget in the required format under difficult circumstances.

  In conclusion, Speaker, I place on record my sincere appreciation to members of the Mayoral Committee and all other councillors who sacrificed long hours and meetings, sometimes at short notice, to put this budget together. I thank the Municipal Manager, Senior Management and all the Officials, including my Support Staff, who worked long hours and assisted in facilitating and putting this budget together.

  The budget assumptions are realistically based on available information and the projected cash flow budget is credible and sustainable over the MTREF.

  Conclusion

  Speaker, the proposed budget of the Municipality is responsive to the economic growth, strategic objectives and the socio-economic needs of the residents of Stellenbosch. We have paid particular attention to the difficult economic climate. The Municipality’s strategic objectives are furthermore aligned to the national and the provincial priorities as articulated by the national outcomes and provincial strategic objectives.

  The budget assumptions are realistically based on available information and the projected cash flow budget is credible and sustainable over the MTREF.

  In conclusion, Speaker, I place on record my sincere appreciation to members of the Mayoral Committee and all other councillors who sacrificed long hours and meetings, sometimes at short notice, to put this budget together. I thank the Municipal Manager, Senior Management and all the Officials, including my Support Staff, who worked long hours and assisted in facilitating and putting this budget together.

  Especially I want to thank the Portfolio Holder of Finance, Cllr Salie Peters, the Chief Financial Officer and his Budget and Treasury Office for their highly appreciated effort to compile this budget in the required format under difficult circumstances.

  I want to thank all councillors who inspire me, all councillors who encourage me and all councillors who challenge me, for their contribution. I also want to thank the family members of councillors and officials who were involved in the budget process. Officials had to work late and over weekends and could not always be home fulfilling their roles as fathers and mothers of families.

  Speaker, through hard work, focus and simplicity we have already achieved many possible outcomes and we will continue to do so in our quest to become a place of opportunity for all residents.

  Speaker, with these remarks, I herewith present Stellenbosch’s 2017/2020 Medium Term Revenue and Expenditure Framework in other words the budget of the Municipality, with its recommendations to Council for consideration and approval.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2