Stellenbosch Municipality

Notice 14/2013

CHANGE OF DIRECTION OF CHURCH STREET

Notice is hereby given that the direction of vehicle flow in Church Street will change from westbound to eastbound from the 1stof December 2013. This change will be a pilot project where the impact on traffic will be evaluated at the end of March 2014.

Thank you for your cooperation in this regard.

André van Niekerk Pr Eng

Director: Engineering Services

 

 

Kennisgewing 14/2013

VERANDERING VAN RIGTING VAN KERKSTRAAT

Kennis geskied hiermee dat die vloeirigting van Kerkstraat sal verander sodat verkeer van Wes na Oos sal vloei vanaf 1 Desember 2013. Hierdie verandering is ‘n loodsprojek waarmee die impak op die verkeer geevalueer sal word teen die einde van Maart 2014.

 

Dankie vir u samewerking.

André van Niekerk Pr Ing

Direkteur: Ingenieursdienste

Geagte Franschhoek Inwoners

DRINGENDE VERSOEK OM WATER TE BESPAAR -  FRANSCHHOEK

Vanweë stormskade aan die Du Toitsrivier varswaterbron word daar tans ‘n probleem met   watervoorsiening in Franschhoek ervaar. 

Personeel is besig met noodherstelwerk aan die beskadigde infrastruktuur.

Tot verdere kennis word alle vorme van besproeiing met munisipale drinkwater verbied.

In die lig van bogenoemde krisis word u vriendelik versoek om u volle  samewerking ten einde  ‘n “geen-water” situasie te vermy.

Indien onderbrekings in die watertoevoer ervaar word, sal water versprei word in die geaffekteerde areas.

Vir enige navrae en rapportering van onwettige verbruik, skakel asseblief 021 808 8209.

Ons dank u by voorbaat.

____________________________________________________________________________________

Dear Franschhoek Residents

URGENT CALL TO SAVE WATER -FRANSCHHOEK

Franschhoek is currently experiencing problems with the water supply as a result of the storm damage to the Du Toits River freshwater source.

Emergency repair work to the damaged infrastructure is currently underway.

No  municipal potable water  may be used for irrigation purposes.

You are kindly requested to adhere to the above in order to prevent a “no-water” situation.

In the event of interruption of water supply, water will be distributed in the  affected areas.

Any enquiries and reporting of illegal usage can be directed to 021 808 8209.

Thank you for your cooperation.

Andrè van Niekerk

Direkteur:  Ingenieursdienste/Director:  Engineering Services

The Stellenbosch Municipality is hosting the Institute of Environment and Recreation Management (IERM)Convention on 11 – 13 November 2013 in Stellenbosch.

Please view their website http://www.ierm.org.za/upcoming-events/ for more information.

A special Mayoral Dinner Event was held on 11 November 2013 in the Stellenbosch Town Hall.

IERM Convention 2013

STELLENBOSCH LANDFILL SITE RE-OPENED

The Devon Valley Landfill Site in Stellenbosch reopened on 23 October 2013, after temporary closure to repair the access bridge.

Interwaste has been appointed to operate and manage the facility for the next six months on behalf of the Stellenbosch Municipality.

Please note that the tariffs for disposal (as approved by Council on 30 May 2013) are as follows:

 • Disposal of general/garden waste (1 ton)                                                                                          R390.20 (VAT incl)
 • Disposal of general/garden waste (½ton)                                                                                          R195.10 (VAT incl)
 • Disposal of clean, uncontaminated rubble                                                                                        Free
 • (Free from Asbestos products, tiles, steel, iron, large concrete blocks)
 • Disposal of contaminated builder’s rubble                                                                                        R390.20 (VAT Incl)
 • (Asbestos products, tiles, steel, iron large concrete blocks)/1 ton                                               
 •  
 • Residents, on production of their municipal account, may on a once-monthly basis dispose garden waste for free. 
 • No hazardous waste will be allowed for disposal at the site.
 • Users must purchase disposal coupons at the municipal cash office prior to the disposal of the waste, and under no circumstances will cash be accepted at the site.
 •  
 • The operating hours for the landfill will be as follows:

Monday – Fridays                                        08:00 – 17:00

Saturdays and Public Holidays                    08:00 – 15:00

Sundays                                                       CLOSED

 

STELLENBOSCH STORTINGSTERREIN WEER IN BEDRYF

Die Stellenbosch Stortingsterrein in Devonvallei is weer oop nadat dit tydelik gesluit was vir herstelwerk aan die toegangsbrug.

Interwaste is aangestel om die bestuur en bedryf van die Stortingsterrein vir die volgende ses (6) maande te behartig.

Neem ook asseblief kennis van die huidige tariewe (soos goedgekeur deur die Raad op 30 Mei 2013) vir die wegdoening van vaste afval by die Stellenbosch Stortingsterrein:

 • Wegdoening van algemene/tuinvullis (1 ton)                                                                                R390.20 (BTW ingesl)
 • Wegdoening van algemene/tuinvullis (1/2 ton)                                                                              R195.10 (BTW ingesl)
 • Wegdoen van skoon, ongekontamineerde rommel
 • (Geen asbesprodukte, yster,staal, teëls, betonblokke)                                                                 Gratis
 • Wegdoening van gekontamneerde bouersrommel / ton                                                               R390.20 (BTW ingesl)
 • (Asbesprodukte, yster,staal, teëls, betonblokke)
 •  
 • Inwoners is geregtig op ‘n gratis wegdoening van tuinvullis een keer per maand met bewys van mees onlangse munisipale rekening
 • Geen gevaarlike afval sal by die stortingsterrein aanvaar nie
 • Koepons moet by die munisipale kassiere aangekoop voordat die vullis gestort word aangesien geen kontant by die Stortingsterrein aanvaar word nie.

Bedryfsure by die stortingsterrein is as volg:

Maandae – Vrydae                                                    08h00- 17h00

Saterdae en Publieke Vakansiedae                          08h00 – 15h00

Sondae                                                                      GESLUIT

NG Gemeente Stellenbosch-Wes, in samewerking met ’n groep teoloë wat aan die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Teologie en gemeentes in Stellenbosch verbonde is, het as deel van die “preek van die leek” projek verlede week vir Mnr. Conrad Sidego as leke-prediker op die kansel gead.

Die preek is om 18h00 in die kerkgebou van Stellenbosch-Wes (hoek van Alexander- en Papegaaistraat). Kliek hier om die video te sien: http://preekvandieleek.co.za/live/preek-gemis/

Die vorige vier preke van Prof. Amanda Gouws, Mnr. Beyers Truter, Dr. Rhoda Kadalie en Dr. Chris van der Merwe is ook op die webtuiste beskikbaar.

2