Stellenbosch Municipality

WATER RESTRICTION MEASURES STILL IN PLACE

 

Please also view Water Tariffs with increased water usage.

 

The use of potable water distributed by Council used for watering gardens, lawns, parks and public open spaces is restricted as follows:

Watering of gardens, etc. may only take place from 05:00 to 10:00 and 16:00 to 22:00 on alternative days.

 

 • Gardens at houses with odd street numbers may be watered on odd calendar days.
 • Gardens at houses with even street numbers may be watered on even calendar days.
 • No gardens may be watered on two consecutive days.

 

The use of potable water distributed by Council used for watering gardens, lawns, parks and public open spaces is prohibited between the hours of 10:00 and 16:00 and between 22:00 and 05:00.

 • The use of hosepipes connected directly or indirectly to Council’s distribution system for the purpose of washing or rinsing motor vehicles, motor cycles or motor boats, movable or immovable structures, paths, pavements and paved areas (regardless of the nature of the material used for paving such areas), is prohibited.
 • All automatic-flushing urinals shall be turned off in all buildings during times when such buildings are normally vacated by the public and/or staff other than cleaning staff. Attention is also drawn to Provincial Gazette Extraordinary Number 5014 (1996) which prohibits the use of automatic flushing urinals.

 

The restrictions referred to in paragraphs 1, and 2 shall not apply:

 • For the purpose of watering plants in nurseries that are conducted as a business, nurseries owned by the Council or State and collections maintained for research purposes.  The use of boreholes must be utilized as much as possible.
 • For the washing of certain paved areas at abattoirs, premises used for the processing of foods and to car valet services;
 • Where special exemptions have been granted in writing by Stellenbosch Municipality; and
 • Where other sources of non-potable water are used and a notice indicating the source is erected in a position clearly visible from a public thoroughfare e.g “Borehole Water”.

WATERBEPERKINGSMAATREËLS EFFEKTIEF VANAF 1 NOVEMBER 2015

 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas word soos volg beperk:

Tuine ensovoorts mag al om die ander dag vanaf 05:00 tot 10:00 en vanaf 16:00 tot 22:00 natgelei word.

 • Tuine by huise met onewe straatnommers mag op onewe kalenderdae natgelei word.
 • Tuine by huise met ewe straatnommers mag op ewe kalenderdae natgelei word.
 • Geen tuin mag op twee agtereenvolgende dae natgelei word.
 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas is verbode tussen 10:00 en 16:00 en tussen 22:00 en 05:00.
 1. Die gebruik van tuinslange wat direk of indirek aan die Raad se verspreidingstelsel gekoppel is, is verbode vir die was of afspoel van motorvoertuie, motorfietse of motorbote, los of vaste strukture, paadjies, sypaadjies en geplaveide areas (ongeag die aard van die material wat vir die plavei van sodanige areas gebruik is).
 1. Alle urinale wat outomaties spoel, moet afgeskakel word in alle geboue wanneer sodanige geboue gewoonlik deur die publiek en/of personeel buiten skoonmakers ontruim word. U aandag word ook op Buitengewone Provinsiale Koerant Nommer 5014 (1996) gevestig, wat die gebruik van urinale wat outomaties spoel, verbied.
 1. Die beperkings waarna in paragrawe 1 en 2 verwys word, sal nie van toepassing wees:
 1. Op die natlei van plante in kwekerye wat as sakeondernemings bedryf word, kwekerye wat deur die Raad of Staat besit word en versamelings wat vir navorsingdoeleindes onderhou word. Boorgate moet sover moontlik gebruik word.
 1. Op die was van sekere geplaveide areas by abattoirs, persele wat vir die verwerking van kos gebruik word, en op motorskoonmaakdienste nie;
 1. Waar spesiale vrystellings skriftelik deur die Munisipaliteit Stellenbosch toegestaan is nie; en
 1. Waar ander bronne van ondrinkbare water gebruik word en ‘n kennisgewing wat die bron aandui, bv “Boorgatwater”, in ‘n osisie opgerig is wat duidelik van ‘n openbare deurgang sigbaar is nie.

Stellenbosch Municipality have been informed by the National Department of Transport’s (DOT) transfer of the Electronic National Traffic Information System (eNaTIS) to the Road Traffic Management Centre is affecting motorists whose licence discs expired at the end of September 2015 and are renewable by 21 October 2015. This transfer has resulted in motorists not receiving notices to renew their annual motor vehicle licences.

Furthermore, motorists whose licence discs will expire on 31 October 2015 and are renewable by 21 November 2015 will also not be receiving renewal notices. Motorists are urged to check their motor vehicle licence discs displayed on the left hand side of their vehicle’s windscreen.

The Municipality apologises for any inconvenience.

Eskom will be performing emergency maintenance on De Zalze Farmers 2 on Wed 7 Oct 15 from 8AM to 2PM. Please contact Eskom on  086 0037566.

Laventelboer aangewys as Entrepreneur van die Jaar

Deur Stephanie Nieuwoudt

Deur die motorruit sien jy die pers blomme wat sag in die bries wieg. En wanneer jy uit die motor klim, vou die reuk van laventel onmiddellik om jou.

Dis danksy hierdie laventel dat me Ingrid de Waal, laventelboer van Canettevallei in Vlottenburg onlangs deur die Wes-Kaapse regering aangewys is as die Vroue Entrepreneur van die Jaar (in die kommersieel kategorie).

 

2