Stellenbosch Municipality

by Stephanie Nieuwoudt

 

Stellenbosch Municipality was earlier this year nominated for a CESA Engineering Excellence Award for its innovative and cost efficient wastewater treatment works (WWTW) at Wemmershoek.

The municipality appointed Royal HaskoningDHV for the design and implementation of the works which uses new Nereda technology.

The old works in Franschhoek as well as the old Wemmershoek works could no longer fulfil the needs of the Franschhoek Valley

It was clear that a new works was imperative and from an economic point of view it was more cost-effective to have one rather than two plants. The most practical area was Wemmershoek because it is downstream from the Berg River and no pump station was needed.

However, the site is quite compact and the challenge was to build a works with a small footprint. The Nereda process fulfils this need. It is also economical from an operations as well as a financial point of view. Construction on the works started in February 2012.

The project was completed at the end of 2014. The Nereda system makes use of aerobic granular sludge technology to purify wastewater. Advantages include: the aerobic granules have great settling properties allowing for higher biomass concentrations, the need for secondary clarifiers is eliminated and there is no need for major sludge recycle pumping.

The result is a compact, simple system that requires significantly less chemicals and energy while still offering excellent effluent quality.

Being nominated for the CESA Award is a wonderful acknowledgement that the municipality is on track in its mission to be an innovative municipality. Not only is the municipality willing to investigate new and innovative technology, but is also willing to invest in these technologies. Furthermore, the municipality looks at alternative methods to find solutions that are economically speaking to the benefit of all residents in the area.

Conrad Sidego, Executive Mayor of Stellenbosch says the Wemmershoek WWTW is just another example of how innovative solutions can address many challenges.

“What happens to wastewater is not exactly the kind of thing ordinary citizens think about daily. But there is a certain kind of satisfaction knowing that the municipality has addressed a major challenge in a sustainable and innovative way. These are the kinds of solutions that make Stellenbosch a truly innovative town.”

“We have experienced a few problems, but this is normal for a project of this scope,” says Sidego. “As challenges occur we address them immediately.”

REFUSE REMOVAL SCHEDULE FOR FESTIVE PERIOD 2015

 

Please be informed that the normal municipal refuse collection service will not be delivered on 25th December 2015 & 01st January 2016. The areas affected will be serviced on Saturday 26th December 2015 & 2nd January 2016 respectively.

Residents are kindly requested to not place refuse out for collection on the affected dates, but that it rather be placed for collection on the alternate dates as indicated above.

Normal waste collection will take place on all other days, including the public holiday on 16 December 2015.

We thank you for your cooperation and patience.

VULLISVERWYDERINGSDIENS TYDENS DIE FEESTYD 2015

 

Neem assblief kennis dat daar geen normale vullisverwyderingsdiens op
25 Desember 2015 en 1 Januarie 2016 gelewer sal word nie. Die geaffekteerde areas sal ‘n vullisverwyderingsdiens op onderskeidelik Saterdag, 26 Desember 2015 en Saterdag, 2 Januarie 2016 ontvang.

U word vriendelik versoek om geen vullis op die betrokke datums uit te plaas nie, maar wel op die alternatiewe datums soos hierbo aangedui.

‘n Normale vullisverwyderingsdiens sal wel op die publieke vakansie dag van 16 Desember 2015 gelewer word.

Deur Stephanie Nieuwoudt

 

Daar word te veel voorwerpe weggegooi wat maklik in kontant of bruikbare voorwerpe omskep kan word.

So het mnr Mario van Niekerk van Cloetesville onlangs gesê nadat hy die Prasa Aanvangskursus in Entrepreneurskap voltooi het. Die kursus is verlede week in samewerking met die Stellenbosch Munisipaliteit aangebied. Van Niekerk het gesê hy het vaardighede geleer wat hom sal help om ekonomiese geleenthede uit weggooigoed te skep.

“As mense in die gemeenskap besef dat hulle geld kan kry vir herwinbare rommel sal ons woonplekke ook skoner wees,” het hy gesê.

Hoewel breë entrepreneuskapsvaardighede met hierdie kursus oorgedra is, was die klem onder meer ook op hoe om sakegeleenthede in rommel te identifiseer.

Phumlani Mzaba (25) van Kayamandi glo doeltreffende bestuur van vullis dra by tot ’n meer volhoubare omgewing en land.

“Stortingsterreine is besig om vinnig vol te raak. Deur herwinning kan ons sorg dat daar minder vullis op hierdie terreine beland. As ons vullis goed bestuur, dra dit by tot ’n gesonder omgewing. Ek wil my eie onderneming begin en sodoende vir ander mense werk skep, “sê hierdie jongman wat reeds ook ’n kwalifikasie in grafiese ontwerp het.

Vuyo Ngijima, van Kayamandi sê daar is groot onkunde in die gemeenskap oor waarom dit belangrik is om gebiede rondom woonplekke skoon te hou.

By die oorhandiging van die sertifikate aan mense wat die Prasa Aanvangskursus in Entrepreneurskap voltooi het: Van agter links is: Thulani Mokoena, Patrick Jacob Rooi, rdsl Aldridge Frazenburg (Burgemeesterskomiteelid: sosiale ontwikkeling van die Stellenbosch Munisipaliteit), langs hom rdsl Sophie Louw (Burgemeesterskomiteelid: plaaslike ekonomiese ontwikkeling), agter Louw is Mario van Niekerk, Ursula Henneberry (operasionale bestuurder van Prasa en kursusleier), Cecil Barnes (van Prasa), rdsl Donovan Joubert (Burgemeesterskomiteelid: ingenieursdienste), Malibongwe Gebhu, Charlotte Cronjé (hoof-tegnikus: afvalbestuur en -verwydering) en Judith Molutsoane. Voor van links is Sefeke Molutsoane, Maureen Mbola, Phumlani Mtabe, Vuyo Mgijima en Lindikhaya Nogwaza.

“Ons het bewusmakingsveldtogte nodig sodat mense kan verstaan dit skep allerlei gesondheidsprobleme as vullis net sommer op enige plek gestort word. Dit is ook belangrik om te besef daar is geld te maak uit herwinbare weggooigoed.”

Volgens Ursula Henneberry, operasionele direkteur van Prasa en aanbieder van die kursus, word 3 kubieke meter stortingsterrein “gespaar” wanneer 1 ton papier herwin word.

“Herwinning is die enigste soort onderneming waaruit jy geld kan verdien sonder om eers kontant uit te gee. Jy kan eenvoudig bottels, plastiek of metaal optel en dit verruil vir kontant.”

Raadsheer Conrad Sidego, uitvoerende burgemeester van Stellenbosch, sê die dorp het entrepreneurs uit alle vlakke van die samelewing nodig.

“Herwinning bied geleentheid nie net om geld te verdien nie, maar dra ook grootliks daartoe by om ’n gebied skoon en netjies te hou. Mense hoef egter nie regstreeks rommel te verruil vir kontant nie. Miljoene mense wêreldwyd verdien ook ’n inkomste deur kunswerke, juweliersware en allerlei versierings uit rommel te maak. Ek glo mense is innoverende wesens wat ook hier in Stellenbosch toenemend skeppend sal dink oor rommel en hoe dit op verskeie maniere omskep kan word in bruikbare voorwerpe.”

Wanneer vullis ophoop, hou dit verskeie nadele in. Dit lok rotte wat siektes kan versprei; verrottende produkte kan skadelike gasse vrystel wat tot allerlei asemhalingsprobleme kan lei, verrottende vullis kan grondwater besoedel, vullis kan in riviere opeindig wat tot grootskaalse waterbesoedeling kan lei, geleenthede vir toerisme bly in die slag omdat toeriste nie graag vuil plekke wat sleg ruik wil besoek nie.

WATER RESTRICTION MEASURES STILL IN PLACE

 

Please also view Water Tariffs with increased water usage.

 

The use of potable water distributed by Council used for watering gardens, lawns, parks and public open spaces is restricted as follows:

Watering of gardens, etc. may only take place from 05:00 to 10:00 and 16:00 to 22:00 on alternative days.

 

 • Gardens at houses with odd street numbers may be watered on odd calendar days.
 • Gardens at houses with even street numbers may be watered on even calendar days.
 • No gardens may be watered on two consecutive days.

 

The use of potable water distributed by Council used for watering gardens, lawns, parks and public open spaces is prohibited between the hours of 10:00 and 16:00 and between 22:00 and 05:00.

 • The use of hosepipes connected directly or indirectly to Council’s distribution system for the purpose of washing or rinsing motor vehicles, motor cycles or motor boats, movable or immovable structures, paths, pavements and paved areas (regardless of the nature of the material used for paving such areas), is prohibited.
 • All automatic-flushing urinals shall be turned off in all buildings during times when such buildings are normally vacated by the public and/or staff other than cleaning staff. Attention is also drawn to Provincial Gazette Extraordinary Number 5014 (1996) which prohibits the use of automatic flushing urinals.

 

The restrictions referred to in paragraphs 1, and 2 shall not apply:

 • For the purpose of watering plants in nurseries that are conducted as a business, nurseries owned by the Council or State and collections maintained for research purposes.  The use of boreholes must be utilized as much as possible.
 • For the washing of certain paved areas at abattoirs, premises used for the processing of foods and to car valet services;
 • Where special exemptions have been granted in writing by Stellenbosch Municipality; and
 • Where other sources of non-potable water are used and a notice indicating the source is erected in a position clearly visible from a public thoroughfare e.g “Borehole Water”.

WATERBEPERKINGSMAATREËLS EFFEKTIEF VANAF 1 NOVEMBER 2015

 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas word soos volg beperk:

Tuine ensovoorts mag al om die ander dag vanaf 05:00 tot 10:00 en vanaf 16:00 tot 22:00 natgelei word.

 • Tuine by huise met onewe straatnommers mag op onewe kalenderdae natgelei word.
 • Tuine by huise met ewe straatnommers mag op ewe kalenderdae natgelei word.
 • Geen tuin mag op twee agtereenvolgende dae natgelei word.
 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas is verbode tussen 10:00 en 16:00 en tussen 22:00 en 05:00.
 1. Die gebruik van tuinslange wat direk of indirek aan die Raad se verspreidingstelsel gekoppel is, is verbode vir die was of afspoel van motorvoertuie, motorfietse of motorbote, los of vaste strukture, paadjies, sypaadjies en geplaveide areas (ongeag die aard van die material wat vir die plavei van sodanige areas gebruik is).
 1. Alle urinale wat outomaties spoel, moet afgeskakel word in alle geboue wanneer sodanige geboue gewoonlik deur die publiek en/of personeel buiten skoonmakers ontruim word. U aandag word ook op Buitengewone Provinsiale Koerant Nommer 5014 (1996) gevestig, wat die gebruik van urinale wat outomaties spoel, verbied.
 1. Die beperkings waarna in paragrawe 1 en 2 verwys word, sal nie van toepassing wees:
 1. Op die natlei van plante in kwekerye wat as sakeondernemings bedryf word, kwekerye wat deur die Raad of Staat besit word en versamelings wat vir navorsingdoeleindes onderhou word. Boorgate moet sover moontlik gebruik word.
 1. Op die was van sekere geplaveide areas by abattoirs, persele wat vir die verwerking van kos gebruik word, en op motorskoonmaakdienste nie;
 1. Waar spesiale vrystellings skriftelik deur die Munisipaliteit Stellenbosch toegestaan is nie; en
 1. Waar ander bronne van ondrinkbare water gebruik word en ‘n kennisgewing wat die bron aandui, bv “Boorgatwater”, in ‘n osisie opgerig is wat duidelik van ‘n openbare deurgang sigbaar is nie.
2