Stellenbosch Municipality

Nege plaaslike besighede en organisasies in Stellenbosch het hulle, in ‘n unieke voogdyvennootskap, daartoe verbind om deurlopende die riviere en rivieroewers in die dorp te versorg met die doel om algemene omgewingsvolhoubaarheid te bevorder.

Die voogde is vennote in die Stellenbosch River Stewardship Action inisiatief wat einde laasjaar deur die munisipaliteit bekendgestel is. Die bekendstellingsvergadering van die voogde is Woensdag 10 Februarie by die kantore van Raadsheer Conrad Sidego, uitvoerende burgemeester van Stellenbosch gehou.

Die aanvanklike groep voogde is Distell, Remgro, Spier, die Stellenbosch Trail Fund, Stellenbosch Universiteit, Group 1 Stellenbosch, Blaauwklippen, De Zalze en WildLands. Die vergadering is ook bygewoon deur verteenwoordigers van die Wes-Kaapse Provinsiale Departement van Landbou, die Departement van Omgewingsake en Ontwikkeling, asook die Departement van Water en Sanitasie.

Mnr Schalk van der Merwe, omgewingsbeplanner by die munisipaliteit, het verduidelik dat hierdie aksie noue samewerking tussen die munisipaliteit, die private sektor en die gemeenskap vereis. Dis ‘n program ‘van die mense, vir die mense en vir die omgewing’.

Oor die oorhoofse omgewingsoogmerke van die insisatief het Van der Merwe gesê:’‘n volhoubare samewlewing is nie moontlike in ‘n onvolhoubare omgewing nie.”

Hierdie is dus ‘n inisiatief wat op die langtermyn volhou moet word.

Die voogde sal, onder meer, indringerplante bestry en rommel uit die Eerste-, Krom-, Plankenburg- en Blaauwklippenriviere verwyder. Verdere aksies sluit ook in die stabilisering van rivieroewers en die hervestiging van inheemse plante. Die program sal die aanstelling bevorder van plaaslike inwoners of diegene wat by die munisipaliteit se Uitgebreide Openbare Werkeprogram geregistreer is.

“Ingligte mense beweer dat oorloë in die toekoms oor water gevoer sal word,” het Sidego gesê. “Ons het dus rede om bekommerd te wees oor die stand van ons riviere. Ons is dankbaar vir die passie en deursettingsvermoë van die mense wat hierdie aksie begin het.”

NOTICE OF A TEMPORARY ROAD CLOSURE

NOTICE NUMBER: 5/2016

Notice is hereby given that the following road will be temporarily closed on
Saturday, 13 February 2016 for construction purposes.

  • Herold Street

The road will be closed from 08:00 – 18:00.

Stellenbosch Municipality regrets any inconvenience and thanks you in anticipation for your co-operation and understanding.

KENNISGEWING VAN ‘N TYDELIKE PADSLUITING

KENNISGEWINGNOMMER: 5/2016

Kennis word hiermee gegee dat die volgende straat tydelik gesluit sal wees op Saterdag, 13 Februarie 2016 vir konstruksiedoeleindes.

  • Heroldstraat

Die tydelike padsluiting sal vanaf 08:00 – 18:00 geskied.

Verskoning word aangebied vir enige ongerief en u word by voorbaat bedank vir u samewerking en begrip.

’n Luide gehuil het skielik die gedempte stilte van die hospitaal se waakeenheid verbreek en wat daarop gevolg het, sou nog dae lank by my spook. Laat wonder hoe beskaafd ons as ’n nasie werklik is, in ’n land waar ons nou daagliks byna met ’n soort gelatenheid met skokkende vlakke van gewelddadigheid saamleef.

Kortliks: Wat ’n doodgewone besoek aan ’n siek kollega in die waakeenheid sou wees, het ’n onverwagse wending geneem toe ’n 29-jarige slagoffer ná ’n vergeefse stryd aan ’n koeëlwond beswyk het.

Dis die jong man van wie ek vroeër op die koerantvoorblad gelees het, wat by sy ramparty deur ’n dwaalkoeël getref is.

Hy sou gister getrou het. Pleks van voor die kansel staan, is hy uit die einste kerk ter ruste gelê.

Ná sy afsterwe in die waakeenheid is sy liggaam in ’n leë vertrek ingestoot waar sy ouers en 22-jarige suster privaat kon afskeid neem. Ek is toegelaat om vir ’n rukkie die intieme, feitlik woordelose oomblikke, met hulle te deel.

Sy ma, Mary, en sy pa, Clive, het in stilte gestaar. Sy suster Charmen het nie opgekyk nie. Haar oë was net op haar broer Clyde se liggaam. Sy het aanhoudend en liefdevol daaroor gestreel en met haar ander hand trane weggevee.

In daardie oomblikke was daar bittermin woorde. Maar die hartseer en leegheid in hul oë het gepraat. Ek sien trane.

Dis hier waar ek tot ’n gevoel van magteloosheid gestroop is in die aangesig van die geweld wat ons almal elke dag raak.

Ek groet die wenende gesin en raak ­Clyde se hand aan. Die regterhand wat die troupand gister aan sy bruid se vinger moes steek. Die hand was al koud.

Ewe koud voel my trooswoorde wanneer ek probeer om onder hierdie omstandighede woorde van hoop te spreek.

Weke gelede druk ek ’n jonge Nico Geldenhuys teen my bors om hom te bemoedig toe sy familie afskeid neem van die oupa (86) wie se naam hy dra en wat in die tehuis op die dorp vermoor is. Ek sien nog die trane opwel in klein Nico se oë.

Elders gaan die lewensverwoesting voort. ’n Vrystaatse dokter sterf toe hy en sy vrou aangeval word; op die Kaapse Vlakte sterf ’n tienjarige seun, Jayden Smith, en ’n 12-jarige meisie, Stacy Ganger, toe dwaalkoeëls van bendegeweld in hul onderskeie woongebiede hulle tref.

So kom ons landsburgers om. Daagliks. Oud en jonk. In rykmansbuurte en agterstrate. Duisende per jaar. Almal word deel van die statistieke.

’n Mens voel magteloos voor dié duidelike bewyse van ’n Suid-Afrika-in-krisis. Die land is diep in sy hart en siel verwond.

Die gedempte stilte van ons waakeenhede skree eintlik ’n boodskap ten hemele.

Ons land is in die waakeenheid. Die stuk graffiti op ’n Johannesburgse muur in die 1990’s kom by my op: God weet, so kan dit nie aangaan nie.

Ons leiers moet luister.

’n Beskaafde land lyk mos nie so nie?

Bron: http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/conrad-sidego-ons-land-is-in-die-waakeenheid-20160206

ANNUAL REPORT / JAARVERSLAG

Dear Citizen of the Greater Stellenbosch

The Annual Report 2014/15 will be open for scrutiny during normal office hours at the Municipal Offices, Ward Offices, Satellite Offices, Libraries, as well as on the municipal website, www.stellenbosch.gov.za.

Comments and representations on the Annual Report are welcome to be submitted to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 021 808 8060 by not later than Friday, 4 March 2016 at 16:30. These will be considered at a Public Hearing by the Municipal Public Accounts Committee (MPAC) of Council and submissions must indicate whether you wish to appear before MPAC to motivate your comments and representations.

The Public Hearing will take place on Monday, 7 March 2016 from 09:00 to 14:00 in the Stellenbosch Council Chambers, to hear these motivations.

The detailed notice can be viewed at www.stellenbosch.gov.za

Richard Bosman

Acting Municipal Manager

 

Geagte lnwoner/ Burger van die Groter Stellenbosch

Die 2014/15 Jaarverslag sal beskikbaar wees vir bestudering gedurende normale kantoor ure by die Munisipale Kantore, Wykskantore, Sateliet Kantore, Biblioteke sowel as op die munisipale webwerf, www.stellenbosch.gov.za.

Kommentaar en vertoë op die Jaarverslag word verwelkom en kan ingedien word by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 021808 8060, teen nie later nie as Vrydag, 4 Maart 2016 om 16:30. Dit sal oorweeg word by 'n Openbare Verhoor deur die Munisipale Komittee vir Openbare Rekeninge (MKOR) van die Raad en voorleggings moet aandui of u voor die MKOR wilverskyn om u kommentaar en vertoë te motiveer. Die Openbare Verhoor sal plaasvind op Maandag, 7 Maart 2016 vanaf 09:00 - 14:00 in die Stellenbosch Raadsaal, om hierdie motiverings aan te hoor.

Die gedetailleerde kennisgewing kan by www.stellenbosch.gov.za besigtig word.

Richard Bosman

Waarnemende Munisipale Bestuurder

deur Stephanie Nieuwoudt

Stellenbosh Munisipaliteit is bewus van die lang toue en wagtye by die verkeersafdeling en probeer om, ondanks talle faktore buite die munisipaliteit se beheer, steeds goeie diens te lewer.

“Ons is in Oktober verlede jaar deur die provinisale administrasie ingelig dat geen hernuwingskennisgewings vanaf September tot Desember uitgereik sou word nie. Ons het dadelik ‘n mediaverklaring uitgereik waarin mense aangeraai word om hul lisensies te kom betaal,” verduidelik mnr Ayanda Royi, hoof: verkeersadministrasie.

Waar talle mense voorheen internetbetalings gedoen het nadat hulle kennisgewings ontvang het, kan hulle dit nie nou doen nie omdat hulle nie weet wat die verskuldigde bedrag is nie. Dit is ook nie moontlik om internetbetalings te doen as ‘n lisensie reeds verval het nie.

Die probleem word vererger omdat motoreienaars ook sedert 1 November FICA-registrasies moet doen.

Voorts is die munisipale verkeerafdeling afhanklik van die nasionale eNatis verkeersinligtingstelsel wat deur die nasionale Departement van Vervoer bestuur word. Hierdie stelsel ervaar egter sedert die begin van vanjaar probleme en dit lei tot groot vertragings.

“Ons het einde verlede jaar ons werkure verleng en ook naweke gewerk. Maar hierdie lang ure is nie volhoubaar nie,” sê Royi. “Ons sluit nou al om 15:00 die deure, maar omdat daar daagliks steeds so baie mense binne die gebou is wat gehelp moet word, werk die tellers meestal tot 18:00.”

Royi sê die klagtes dat vier tellers te min is om almal te help, is geldig.

“Ons kyk na oplossings, maar daar moet ook in gedagte gehou word dat dit ‘n lang proses is om mense op te lei.”

Om te verseker die hernuwings- en registrasieproses verloop so glad as wat onder die omstandighede moontlik is, beveel Royi die volgende aan:

  • As jy ‘n lisensie wil hernieu, bring jou identiteitsdokument of ‘n geldige bestuurslisensie saam.
  • As jy vir Fica wil registreer, is jou Suid-Afrikaanse identiteitsdokument nodig. ‘n Bestuurslisensie is nie aanvaarbaar nie.
  • Vir Fica-registrasie is bewys van adres nodig. Dit kan n diensterekening, huurkontrak of brief van die bank wees. Hierdie dokuments mag egter nie ouer as drie maande wees nie.
2