Stellenbosch Municipality

PUBLIC HEARING / OPENBARE VERHOOR

ANNUAL REPORT / JAARVERSLAG 2014/2015

 

Change of venue / Verandering van vergaderingslokaal

 

The Public Hearing for comments and representations on the Draft Annual Report 2014/2015 will take place on Monday, 7 March 2016 from 09:00 to 14:00.

Kindly note that the venue has changed to the Library Hall, Plein Street, Stellenbosch.

Submissions can be made to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 021 808 8060 by not later than Friday, 4 March 2016 at 16:30.

'n Openbare Verhoor vir kommentaar en vertoë op die Konsep Jaarverslag 2014/2015 sal plaasvind op Maandag, 7 Maart 2016 vanaf 09:00 - 14:00

Neem asseblief kennis dat die vergadering verskuif het na die Biblioteeksaal, Pleinstraat, Stellenbosch.

Kommentaar en vertoë op die Jaarverslag word verwelkom en kan ingedien word by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / tel. 021808 8060, teen nie later nie as Vrydag, 4 Maart 2016 om 16:30.

Richard Bosman

Acting Municipal Manager / Waarnemende Munisipale Bestuurder

KENNISGEWING/NOTICE 7/2016

OPENBARE KENNISGEWING: PUBLIEKE DEELNAME PROSES VIR DIE SAAMSTEL VAN ‘N VERKEERSKALMERINGSBELEID

Kennis geskied hiermee dat Stellenbosch Munisipaliteit ‘n konsep Verkeerskalmeringsbeleid opgestel het en ter insae sal lê vir openbare inspeksie en kommentaar by die onderskeie biblioteke in die Groter Stellenbosch munisipale area asook by die skakel vanaf 18 Februarie 2016 – 11 Maart 2016.

Alle kommentaar moet verwys word na die Hoof: Verkeersingenieurswese

Kontak persoon:               Nigell Winter

Tel:                                      021 808 8222

E-Pos:                                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Posbus 17

STELLENBOSCH

7599

 

Richard Bosman                                                           

MUNISIPALE BESTUURDER (Waarnemend)                            

 

PUBLIC NOTICE: CALLING FOR COMMENTS ON COMPILATION OF THE TRAFFIC CALMING POLICY

Notice is hereby given that Stellenbosch Municipality has prepared a Draft Traffic Calming Policy and will be available for public comment at the libraries in the Greater Stellenbosch municipal area and at this link from 18 February 2016 – 11 March 2016.

Al comments must be submitted to the Head: Traffic Engineering

Contact person:                   Nigell Winter

Tel:                                       021 808 8222

Email:                                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

PO BOX 17

STELLENBOSCH

7599

 

Richard Bosman                                                                                                      

MUNICIPAL MANAGER (Acting)                                                

Stephanie Nieuwoudt

Sy is sowat ses maande gelede uit ‘n brandende agterplaasstruktuur deur brandbestryders van Stellenbosch Munisipaliteit gered. Haar ore, gesig, rug en pote was erg beskadig.

Maar Woensdag (24 Februarie) het Lucky, ʼn energieke, stertswaaiende 8-maande-oue basterbrak, se eienaar, me Lorna Hughes van die Stellenbosch Deiewelsynsvereniging (Animal Welfare Society (AWS)) ʼn tjek van R20 000 in die kantoor van raadsheer Conrad Sidego, uitvoerende burgemeester van Stellenbosch in ontvangs geneem.

Die geld is via mnr Dries Jooste, ʼn trustee, deur die MJ Le Grange Dierebeskermingstrust aan die Stellenbosch Dierewelsynsvereniging (Animal Welfare Society (AWS)) geskenk.

Volgens me Lorna Hughes, van die AWS sal die geld onder meer gebruik word om 600 honde en katte te steriliseer, vir immuniseringsinspuitings en ontwurming.

Lucky was 5 weke oud toe sy deur die adjunk-brandweerhoof, mnr Tusso Steyn, en sy span gered is. “Sy was baie erg verbrand,” het Hughes gesê. Stukkies van haar ore is weggebrand, haar gesig was verbrand en daar groei nie hare op ʼn deel van haar rug nie, maar sy het ondanks haar wonde oorleef. Die brandbestryders het haar gereeld besoek terwyl sy besig was om te herstel. Hulle wou haar graag oplei, maar Lucky is ʼn spesiale hond en ek het besluit om haar self aan te neem. Sy is nou ons skakelbeampte.”

Mnr Jooste het verduidelik dat MJ Le Grange ’n kluisenaar was wat sy geld nagelaat het vir die beskerming van diere.

Lucky het onmiddellik op Sidego se skoot gespring.

“Hierdie skenking is ʼn wonderlike navolgenswaardige voorbeeld. Die AWS doen besonderse werk en dit is goed dat hierdie organisasie ondersteun word,” het Sidego gesê.

POWER INTERRUPTION / ELEKTRISITEITSTOEVOER ONDERBREKING

Geagte Verbruiker

Dear Consumer

Mthengi Othandekayo

Die elektrisiteitstoevoer na u perseel sal gedurende   die tydperk hieronder getoon onderbreek word ten einde nodige nood herstelwerk   te doen. Die toevoer mag binne ’n korter periode hervat word en dus moet u   die toevoer ten alle tye as lewendig beskou.

Skakel asseblief sensitiewe apparate af om skade   daaraan te verhoed, gedurende die heraanskakeling van toevoer.

Indien dit in so ’n mate sou reën dat dit nie moontlik   is om die beplande werk op die genoemde datum uit te voer nie, sal die werk   op ’n latere datum gedoen word en sal u weer in kennis gestel word van die   beoogde datum.

Stel asseblief u sekuriteitsfirma   in kennis van die onderbreking.

The supply of electricity to your premises   will be disconnected for the period shown below to enable necessary emergency   work to be carried out. The supply may be resumed within a shorter period and   must be deemed alive at all times.

Please switch off sensitive equipment in order   to avoid damages thereto during the re-energising of the supply.

Should it rain or to such an extent that it is   impossible to carry out the work on the scheduled date, then work will be   programmed for a later date of which you will be notified.

Please inform your security company of the   supply interruption.

Umbane endaweni okuyo okanye ohlala kuyo   uzakucinywa okwexeshana elibonisiweyo ngezantsi ukwenzela isivumelwano   ngomsebenzi wethutyana. Umbane kunokwenzeka ubuye phambi kwexesha elibekiweyo   kungoko ucelwa okokuba unga cingi okokuba awukabuyi kufune uhlale ukwisimo   onokuthi xa ubuyileyo ubenokuwubona.

Nceda ucime izixhobo zombane   ozisebenzisayo ezibuthathaka, ukuthintela umo nakalo onokuthi udaleke xa   umbane ubiyiselwa kwakhona.

Xana kunokuthi kunethe   kungabanzima ukuwenza wonke lomsebenzi kwezintsuku zingesantsi, kuzo kuthi ke   lo msebenzi wenziwe ngezinye iintsuku oyakube uxelelwe ngazo

Nceda wazise inkampani yakho   yezo khuseleko ngoluphazamiseko lombane.

Date : 21 February 2016

From : 08H00

To : 17H00
Affected Areas: Parts of Lang-suid-, Lang-, Short-,   Eike- and Jakaranda Streets - Stellenbosch Enquiries:  Tel:   021 808 8300 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KENNISGEWING/ NOTICE 6/2016

by Stephanie Nieuwoudt

When people become successful, they often become selfish.

“Successful business people often do not want to share their success by helping others,” said well known chef Reuben Riffel at a black economic indaba held at the chambers of Stellenbosch Exucutive Mayor, Conrad Sidego (4 February).

“We need to support each other,” Riffel said.

He was one of about 20 people – entrepreneurs and politicians – who attended the meeting.

“We all know that there is a great divide between people in this town. To combat inequality, we need to think innovatively about opening up economic opportunities to all our residents,” said Sidego. “With this initiative I want to create a platform for further discussion and to establish a way forward.

Some of the issues identified at the indaba, was municipal red tape which makes it difficult to establish a business and lack of land ownership.

Sidego said that the meeting was called in the spirit of “hoping that people will take charge of their own destiny” and that energy is loosened to enable people to face the municipality independently.

The indaba was facilitated by Mr Solly Fourie head of the Western Cape Department of Economic Development and Tourism.

In reaction to some speakers saying that there were white gatekeepers in town who prevented people of colour to succeed, businessman, F Mouton, who owns Mouton Photography, said he has been greatly assisted by whites who have helped him in many ways.

“To accuse others for one’s lack of success does not help anybody,” he said.

He added that he did not want anything for free, but wants to know that he has earned whatever he achieves.

Riffel said there are there are many black people who overcome challenges to become successful. “But there is no fast way to success. One has to start at the bottom and work your way to the top. You cannot start a businesses without knowledge of that which you want to do. I would love to be part of an organisation where we can all look out for each other.”

He said that tourism is “the future”, but its potential is often neglected by entrepreneurs and the authorities.

The next meeting will take place in about a month.

2