Stellenbosch Municipality

IMEDIUM TERM REVENUE NE-EXPENDITURE FRAMEWORK (BUDGET) ka2017/2018

IINTEGRATED DEVELOPMENT PLAN ka2017 - 2022

 

Nasi isaziso (ngokwemigaqo yeCandelo lama-21 kunye nelama-25 likaRhulumente waseKhaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala, uMthetho Nombolo 32 ka-2000) seSicwangciso Sophuhliso oLuqhagamsheleneyo noluhlaziyiweyo, noHlahlo-lwabiwo mali, iiRhafu zezakhiwo, iTarrifs kwakunye Nolutsha Noluhlaziyiweyo uHlahlo-lwabiwo mali nemigaqo-nkqubo ka2017/2018 ngokugunyaziswa sisahlulo se17 soMthetho wokulawula iiMali zikaMasipala (Acts 56 of 2003) sokuba ithe yaphunyezwa liBhunga ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe kulonyaka ka2017 ngokwemigqaliselo yemiqathango engqamene noko. Isicwangciso esimbaxa esihlangeneyo sikaMasipala kunye nohlahlo-lwabiwo mali lithe lavuleleka eluntwini ngokwemiqathango yokubhengeza inkqubo elandelwayo.Lomqulu uphunyeziweyo uyafumaneka kwiwebsite (www.stellenbosch.gov.za) nakwezindawo zilandelayo:

  • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
  • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
  • Municipal Office, Main Road, Pniel
  • Ward offices
  • Library, Plein Street, Stellenbosch
  • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
  • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
  • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
  • Library, Main Road, Pniel
  • Library, Reservoir Street West, Franschhoek

 

ISIBHENGEZO SERHAFU YEZAKHIWO KANYAKA-MALI KA2017/2018

 

Nasi isibhengezo esikhutshwa phantsi kwemiqathango yesahlulo 14(1) no 14(2) kwakunye no22(1) soMthetho kaMasipala ongeRhafu zezakhiwo (No6 of 2004) (MPRA) wokuba irhafu yezakhiwo elandelayo ithe yaphunyezwa liBhunga likaMasipala waseStellenbosch kwiNtlanganiso yeBhunga ebibanjwe ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe ka2017:

Irhafu yezakhiwo

Uhlobo lwendlu

iRhafu ngendlu

Eyokuhlala

R0.004512

Eyokusebenzela

R0.009926

 

Amashishini

R0.009926

Ezolimo

R0.001128

Ezezimbiwa

R0.009926

Ezosetyenziswa luluntu

R0.009926

Ezoluntu

R0.001128

Ezilulutho ebantwini

R0.001128

Ezembali

R0.009926

Ezingahlalwamntu

R0.009024

Ezinye ezingahlalwayo (zibe zingezizo ezoluntu okanye ulimo)

R0.018048

Ezisetyenziselwa iinjongo ezininzi

Irhafu

Izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo

(Ungazifumana kwipolisi ethetha ngazo)

Irhafu eyongezelelweyo ngokulungiselela izithili ezihlelwe ngokukhethekileyo ngokuphunyezwa liBhunga likaMasipala zona zirhunyiswa ngokwemiqathango yesahlulo 22(1) yeMPRA

Isithili esihlelwe ngokukhetekileyo

Irhafu

(Idibanisa neVAT)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

Imiqathanga yezaphulelo:

Imiqathango yezaphulelo ichazwa gabalala kumqolo 8 wePolisi yeRhafu ephunyeziweyo kaMasipalaRelief. Ithi ke ibandakanye oku kugqalisiweyo kulemiqathango yezaphulelo ingezantsi:

 

1.          Izaphulelo   nomvuzo   ohlangeneyo   wosapho   lonke   othi   unikeze      umhlali nabakhubazekileyo igunya lokuhlomla kwizaphulelo

 

Umvuzo wenyanga wosapho loonke

% Isaphulelo

Ukuya ku                                    R 8 000

100%

Ukusuka       R 8 001        ukuya R 10 000

75%

Ukusuka       R 10 001       ukuya R 12 000

50%

Ukusuka       R12 001        ukuya R 15 000

25%

 

2. Amaxabiso ezindlu asetyenziswayo nguMasipala ukunika izaphulelo

Kwizindlu ezikwisigaba sesaphulelo, kukuya kwindlu exabisa R200 000, oko kwenziwa yiR15000 ngokomqathango wesahlulo 17(1)(h) weMPRA ne R185 000 wesiphungulo esinikezwe ngokomqolo we8.2.1 (ii) we Polisi ephunyeziweyo yeRhafu yezindlu kaMasipala. Umqolo 8.2.1 (ii) ungqamene kuphela nezakhiwo ezikwixabiso elide liyokutsho kuR5 000 000.

 

3. Isaphulelo esikhethekileyo saseStellenbosch

Isaphulelo sika20% singa nikezwa ngokomqolo u8.6 wePolisi yeRhafu yezakhiwo ephunyeziweyo kaMasipala.

G Mettler

Obambeleyo uMphathi Masipala

 

 

 

 

 

2