Stellenbosch Municipality

MEDIUM TERMYN INKOMSTE & UITGAWE RAAMWERK (BEGROTING) vir 2017/2018

 

4de GENERASIE GEINTEGREERDE ONTWIKKELINGS PLAN (GOP) Vir 2017 - 2022

 

Hiermee word kennis gegee (kragtens artikel 21 en 25 van die Munisipale Stelselswet, No

32 van 2000) dat die 4de Generasie Geïntegreerde Ontwikkelings Plan, Begroting, Eiendomsbelasting, Tariewe en Nuwe sowel as die Hersiene Begroting en verwante Beleide vir 2017/2018 kragtens artikel 17 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) deur die Raad goedgekeur is op 31 Mei 2017 soos deur die relevante wetgewing vereis. Die GOP en begroting word hiermee bekendgemaak aan die publiek kragtens artikel 18 van die Munisipale Begrotings- en Rapporteringsregulasies. Die goedgekeurde dokumente is op die munisipaliteit se webwerf (www.stellenbosch.gov.za) en by die volgende kantore beskikbaar:

  • Munisipale Kantoor, Pleinstraat, Stellenbosch
  • Munisipale Kantoor, Hugenoteweg, Franschhoek
  • Munisipale Kantoor, Hoofweg, Pniel Wykskantore
  • Biblioteek, Pleinstraat, Stellenbosch
  • Biblioteek, Sonnebloemstraat, Idasvallei, Stellenbosch
  • Biblioteek, Langstraat, Cloetesville, Stellenbosch
  • Biblioteek, Masithandanestraat, Kayamandi, Stellenbosch
  • Biblioteek, Hoofweg, Pniel
  • Biblioteek, Reservoirstraat-Wes, Franschhoek

BESLUIT VAN HEFFING VAN BELASTING EN TARIEWE VIR DIE 2017/2018 FINANSIËLE JAAR

 

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 14 (1) en 14 (2) asook 22 (1) van die Plaaslike Regering Munisipale Eiendomsbelasting Wet (No 6 van 2004) (MEBW) dat die volgende belasting tariewe deur die Raad van Stellenbosch Munisipaliteit by die Raadsvergadering gehou op 31 Mei 2017 goedgekeur is:

Eiendomsbelasting

Kategorie van Eiendom

Tarief

Residensieël

R0.004512

Industrieël

R0.009926

Besigheid

R0.009926

Landbou

R0.001128


Mynbou

R0.009926

Staatsdiensdoeleindes

R0.009926

Openbare Diensinfrastruktuur

R0.001128

Openbare Weldaad Organisasie

R0.001128

Erfenis

R0.009926

Vakante Residensieël

R0.009024

Vakant Ander (nie Residensieël of Landbou)

R0.018048

Multi Gebruiksdoeleindes (Elke komponent is gekategoriseer en aangeslaan volgens bogenoemde)

Multi Tariff

 

 

Spesiale Aanslag Gebiede

(Verwys na die Spesiale Aanslag Gebied Beleid)

Addisionele tariewe, vir verskillende Spesiale Aanslag Gebiede soos goedgekeur deur die Raad, word gehef ingevolge Artikel 22 (1) van die MEBW

Spesiale Aanslag Gebiede

Tarief

(BTW Ingesluit)

Jonkershoek

R0.000892

Technopark

R0.001059

Kortings:

Kortings word algemeen beskryf in paragraaf 8 van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die munisipaliteit. Die spesifieke ondergenoemde kortings is hierby ingesluit:

 

1.     Korting en Bruto maandelikse-huishoudelike inkomste vir kwalifiserende Pensioenarisse en Gestremde Persone

%

Bruto Maandelikse Huishoudelike Inkomste               Korting

 

Tot en met

R8 000

100%

Vanaf

R8 001

tot

R10 000

75%

Vanaf

R10 001

tot

R12 000

50%

Vanaf

R12 001

tot

R15 000

25%

 

2.     Munisipale Waardasie Drempelwaarde

Vir kwalifiserende Residensiële eiendom tot ’n maksimum waarde van R200 000, wat insluit die bedrag van R15 000 soos per Artikel 17 (1) (h) van die MEBW en die R185 000 vermindering soos per paragraaf 8.2.1 (ii) van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die Munisipaliteit. Paragraaf 8.2.1 (ii) is slegs van toepassing op eiendomme met waardasies tot R5 000 000.

 

3.     Stellenbosch Spesiale Korting

'n Korting van 20% kan toegestaan word ooreenkomstig paragraaf 8.6 van die goedgekeurde Eiendomsbelastingsbeleid van die Munisipaliteit.

 

G Mettler

Munisipale Bestuurder

Stellenbosch Munisipaliteit

 

2