Stellenbosch Municipality

WATERBEPERKINGSMAATREËLS EFFEKTIEF VANAF 1 NOVEMBER 2015

 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas word soos volg beperk:

Tuine ensovoorts mag al om die ander dag vanaf 05:00 tot 10:00 en vanaf 16:00 tot 22:00 natgelei word.

 • Tuine by huise met onewe straatnommers mag op onewe kalenderdae natgelei word.
 • Tuine by huise met ewe straatnommers mag op ewe kalenderdae natgelei word.
 • Geen tuin mag op twee agtereenvolgende dae natgelei word.
 1. Die gebruik van drinkbare water, soos deur die Raad versprei, vir die natlei van tuine, grasperke, parke en openbare areas is verbode tussen 10:00 en 16:00 en tussen 22:00 en 05:00.
 1. Die gebruik van tuinslange wat direk of indirek aan die Raad se verspreidingstelsel gekoppel is, is verbode vir die was of afspoel van motorvoertuie, motorfietse of motorbote, los of vaste strukture, paadjies, sypaadjies en geplaveide areas (ongeag die aard van die material wat vir die plavei van sodanige areas gebruik is).
 1. Alle urinale wat outomaties spoel, moet afgeskakel word in alle geboue wanneer sodanige geboue gewoonlik deur die publiek en/of personeel buiten skoonmakers ontruim word. U aandag word ook op Buitengewone Provinsiale Koerant Nommer 5014 (1996) gevestig, wat die gebruik van urinale wat outomaties spoel, verbied.
 1. Die beperkings waarna in paragrawe 1 en 2 verwys word, sal nie van toepassing wees:
 1. Op die natlei van plante in kwekerye wat as sakeondernemings bedryf word, kwekerye wat deur die Raad of Staat besit word en versamelings wat vir navorsingdoeleindes onderhou word. Boorgate moet sover moontlik gebruik word.
 1. Op die was van sekere geplaveide areas by abattoirs, persele wat vir die verwerking van kos gebruik word, en op motorskoonmaakdienste nie;
 1. Waar spesiale vrystellings skriftelik deur die Munisipaliteit Stellenbosch toegestaan is nie; en
 1. Waar ander bronne van ondrinkbare water gebruik word en ‘n kennisgewing wat die bron aandui, bv “Boorgatwater”, in ‘n osisie opgerig is wat duidelik van ‘n openbare deurgang sigbaar is nie.
2