Stellenbosch Municipality

Opgradering van Waternetwerk – Goridon & Adendorff Streets, Idas Valley

Geagte Inwoner

Geliewe kennis te neem dat Stellenbosch Munisipaliteit tans besig is om gedeeltes van die waternetwerk in u woonbuurt op te gradeer. Dit sluit die verskuiwing van watermeters in.

Die verantwoordelike kontrakteur is Exeo Khokela Construction. Die kontakpersoon op terrein is Lucien Mars en navrae kan gerig word by 082 859 9933 .

Indien dienste na u perseel geaffekteer word of toegang tot u perseel benodig word, sal u as inwoner byvoorbaat in kennis gestel word.

Om beserings te voorkom word ouers versoek om hul kinders te waarsku teen die gevare en naby die uitgrawings en toerusting te verbied.

U vriendelike samewerking en geduld met enige ongerief wat die werksaamhede mag veroorsaak, sal waardeer word.

Upgrading of Water Network Goridon & Adendorff Streets, Idas Valley

Dear Resident

Please note that Stellenbosch Municipality is currently upgrading sections of the water network in your neighbourhood which includes the moving of water meters.

Exeo Khokela Construction is the responsible contractor. The contact person on site is Lucien Mars and any enquiries can be directed to 082 859 9933.

Should services to your property be affected or the need exist to access your property, you will be notified in advance.

To prevent injuries we request that parents warn their children against the dangers and prohibit them from coming near the excavations or any equipment.

Your friendly co-operation and patience with any inconvenience which may be caused by the work will be appreciated.

2