Stellenbosch Municipality

Events

Council Meeting
Wednesday 26 September 2018, 10:00am
Hits : 270

Notice is hereby given in terms of Section 29, read with Section 18(2) of the Local Government: Municipal Structures Act, 117 of 1998  (as amended), that a MEETING of the COUNCIL of STELLENBOSCH MUNICIPALITY will be held in the COUNCIL CHAMBER, TOWN HOUSE, PLEIN STREET, STELLENBOSCH on WEDNESDAY, 2018-09-26 at 10:00.

G METTLER (Ms) 

MUNICIPAL MANAGER                                                                                             

********************************************************************************************************

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van Artikel 29, gelees met Artikel 18(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture, 117 van 1998, (soos gewysig), dat ‘n VERGADERING van die RAAD van STELLENBOSCH MUNISIPALITEIT  gehou sal word in die RAADSAAL, STADHUIS, PLEINSTRAAT, STELLENBOSCH op WOENSDAG, 2018-09-26 om 10:00.                               

G METTLER (Me) 

MUNISIPALE BESTUURDER

http://stellenbosch.gov.za/news/notices/6718-notice-of-council-meeting-26-september-2018/file

 

 

Location Council Chambers
2