Stellenbosch Munisipaliteit

NOTICE

Residential Load (Geyser) Control Project

This notice serves to inform all residents of Stellenbosch in areas affected by this Residential Load Control Project that the project will be placed on hold during the holiday season. The project office will be closed as from Friday 13 December 2013 and will re-open on Monday 06 January 2014.

Please note that the project is not operational as yet and no geysers are being controlled at this time. Residents shall be informed in advance about the plans to initiate the switching program of all geysers with an installed switching device during the evening peak time.

ALL SITE INSTALLATIONS, INSPECTIONS AND TESTING HAS BEEN SUSPENDED UNTIL THE PROJECT OFFICE RE-OPENS IN THE NEW YEAR. RESIDENTS SHOULD BE CAREFULL OF INDIVIDUALS THAT MAY REQUEST ACCESS TO RESIDENTIAL HOMES UNDER FALSE PRETENCES. SUCH ACTIVITY MUST BE REPORTED TO THE POLICE IMMEDIATELY.

An electrician will be on standby for the duration of the holiday period to attend to any system faults surrounding the geyser switching device. All queries or device problems can be forwarded to the call centre via phone call, voice message, SMS or email on the following contact details:

Contact number: 083 228 0268

Email: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

The Municipality offers a word of thanks to each and every one for assisting in all successful installations completed to date and wishes everyone a blessed and safe festive season.

KENNISGEWING

Residensiële Ladingsbeheerprojek (warmwatertoestelle)

Hierdie kennisgewing dien om alle inwoners van Stellenbosch in die areas wat deur die Residensiële Ladingsbeheerprojek beïnvloed word, te verwittig dat die projek gedurende die vakansieseisoen ingekort gaan word. Die projekkantoor sal gesluit wees vanaf Vrydag, 13 Desember 2013 en sal weer op Maandag 6 Januarie 2014 heropen.

Neem asseblief kennis dat die projek tot dusver nog nie operasioneel is nie en geen warmwatertoestelle word tans gekontrolleer nie. Inwoners sal vroegtydig in kennis gestel van die planne om die skakelingsprogram te begin. Hierdie program sal alle warmwatertoestelle met ’n geïnstalleerde skakelingstoestel, gedurende spitstye in die aand beheer.

ALLE TERREININSTALLASIES, INSPEKSIES EN TOETSING IS OPGESKORT TOTDAT DIE PROJEKKANTOOR IN DIE NUWE JAAR HEROPEN. INWONERS MOET VERSIGTIG WEES INDIEN INDIVIDUE TOEGANG TOT RESIDENSIËLE WONINGS ONDER VALSE VOORWENDSELS VERSOEK. SULKE AKTIWITEITE MOET DADELIK BY DIE POLISIE AANGEMELD WORD.

’n Elektrisiën sal op bystand wees vir die duur van die vakansieseisoen om aandag te skenk aan stelselfoute rondom die skakeltoestelle van die warmwatertoestelle. Alle navrae of toestelprobleme kan aangestuur word na die oproepsentrum via telefoonoproepe, stempos, SMS of e-pos na die volgende kontakbesonderhede:

Kontaknommer: 083 228 0268

E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Die Munisipaliteit bedank elkeen wat behulpsaam was met die suksesvolle installasies wat tot op hede voltooi is en wens elkeen ’n geseënde en veilige feesseisoen toe.

ISAZISO

Iprojekthi Yokulawula Ukusetyenziswa Kombane (Yigiza) Kwiindawo Zokuhlala

Esi sisaziso sokwazisa bonke abahlali baseStellenbosch kwiindawo ezichatshazelwa yile Projekthi Yokulawula Ukusetyenziswa Kombane ukuba iprojekthi le izakukhe inqunyanyiswe ngeli xesha leeholide. I-ofisi yeprojekthi iza kuvalwa ukusuka ngoLwesihlanu umhla we-13 Disemba 2013 ize iphinde iye kuvula kwakhona ngoMvulo umhla we-06 Janyuwari 2014.

Sicela nikuqaphele ukuba iprojekthi le ayikaqali ukusebenza ngoko ke akukho zigiza sele zinezixhobo ezisebenzayo okwangoku. Abahlali baya kwaziswa kwangaphambi kwethuba malunga nezicwangciso zokuqalisa le nkqubo yokulawulwa kwazo zonke iigiza ezinezixhobo ezifakelwe kuzo neziza kumane ziyicima igiza ngexesha langorhatya apho umbane usebenziseka kakhulu.

KONKE UKUFAKELWA, UKUPHONONONGWA KWANOKUHLOLWA KUSANQUNYANYISIWE IDE IVULE I-OFISI YEPROJEKTHI KUNYAKA OMTSHA. ABAHLALI BAYALUNYUKISWA UKUBA BABALUMKELE ABANTU ABAZA KUFIKA BACELE UKUNGENA EZINDLINI ZABO NGELIZENZA ABANTU ABATHILE. NABAPHI NA ABANTU ABAKROKRELEKA KULO MKHUBA KUFANELE BAXELWE EMAPOLISENI NGOKUKHAWULEZA.

Kuza kubakho inkcutshe yombane ezakuhlala ilindile ngeli lixa leeholide ukuze ijongane nako konke ukusilela okuthi kwenzeke kwinkqubo ngokunxulumene nesi sixhobo sokulawula iigiza. Nayiphi na imibuzo ekhoyo okanye iingxaki ezimalunga nesixhobo esi mayichazwe ngokutsalela umnxeba kwiziko leminxeba, ukushiya umyalezo, ukuthumela iSMS okanye i-imeyile kusetyenziswa ezi nkcukacha zoqhagamshelwano zilandelayo:

Inombolo engatsalelwa: 083 228 0268

I-imeyile: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

UMasipala wenza umbulelo ongazenzisiyo kuye wonke umntu ngoncedo lwakhe ngelixa kusenziwa konke ukufakela okuthe kwayimpumelelo nesele kugqityiwe ukuza kuthi ga ngoku, kwaye unqwenelela wonke umntu ixesha leeholide elikhuselekileyo nelizele ziintsikelelo.

2