Stellenbosch Munisipaliteit

Notice 14/2013

CHANGE OF DIRECTION OF CHURCH STREET

Notice is hereby given that the direction of vehicle flow in Church Street will change from westbound to eastbound from the 1stof December 2013. This change will be a pilot project where the impact on traffic will be evaluated at the end of March 2014.

Thank you for your cooperation in this regard.

André van Niekerk Pr Eng

Director: Engineering Services

 

 

Kennisgewing 14/2013

VERANDERING VAN RIGTING VAN KERKSTRAAT

Kennis geskied hiermee dat die vloeirigting van Kerkstraat sal verander sodat verkeer van Wes na Oos sal vloei vanaf 1 Desember 2013. Hierdie verandering is ‘n loodsprojek waarmee die impak op die verkeer geevalueer sal word teen die einde van Maart 2014.

 

Dankie vir u samewerking.

André van Niekerk Pr Ing

Direkteur: Ingenieursdienste

2