Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

24 Sep 2018 Heritage Day
26 Sep 2018 World Environmental Health Day
26 Sep 2018 Council Meeting
27 Sep 2018 World Tourism Day
05 Oct 2018 Teacher's Day
10 Oct 2018 Mayoral Committee Meeting
24 Oct 2018 Council Meeting
26 Oct 2018 Opening of the Klapmuts Multipurpose Centre
25 Nov 2018 16 Days of Activism starts
01 Dec 2018 Festival of Lights

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2