Stellenbosch Municipality

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikels 21 en 42 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet No 32 van 2000) en Artikel 22 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet No 56 van 2003) dat

 • Hersiene Water Tariewe vir 2017/18 weens Vlak 4 Waterbeperkings

soos beoog deur artikel 17 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) vir die Stellenbosch Munisipaliteit beskikbaar is vir inspeksie, vertoë deur die publiek insette en kommentaar op die webwerf van die munisipaliteit (www.stellenbosch.gov.za) en in gedrukte formaat by die volgende plekke:

 • Munisipale Kantoor, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Munisipale Kantoor, Hugenoteweg, Franschhoek
 • Munisipale Kantoor, Hoofweg, Pniel
 • Wykskantore
 • Biblioteek, Pleinstraat, Stellenbosch
 • Biblioteek, Sonnebloemstraat, Idasvallei, Stellenbosch
 • Biblioteek, Langstraat, Cloetesville, Stellenbosch
 • Biblioteek, Masithandanestraat, Kayamandi, Stellenbosch
 • Biblioteek, Hoofweg, Pniel &
 • Biblioteek, Reservoirstraat-Wes, Franschhoek

Kommentaar moet skriftelik wees en moet gerig word aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 17, Stellenbosch, 7599, en duidelik aantoon “Kommentaar: Hersiene Water Tariewe 2017/18” Persone wat kommentaar wil lewer op die Konsep Hersiene Water Tariewe 2017/18 dokumentasie maar wat nie kan skryf nie, sal gedurende kantoorure by die Begrotings Kantoor op die Eerste Vloer, Munisipale Kompleks (Neethlinghuis) in Pleinstraat, Stellenbosch (021 808 8512), bygestaan word om hom / haar kommentaar neer te skryf.

Vir verdere inligting kontak gerus die volgende kantore:

 

 • Begrotings Kantoor by 021 808 8512 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sluitingsdatum vir kommentaar is 16 Junie 2017 om 16h00.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager

Kennisgewing 22/2017

 

Notice is given in terms of Sections 21 and 42 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No 32 of 2000) and Section 22 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act No 56 of 2003) that

 

 • Revised 2017/2018 Water Tariffs 2017/18 due to the Level 4 Water Restrictions

as envisaged by Section 17 of the Municipal Finance Management Act (Act 56 of 2003) for the Stellenbosch Municipality are available for inspection, public representations, inputs and comments on the municipality’s website (www.stellenbosch.gov.za) and in hard copy format at the following venues:

 • Municipal Office, Plein Street, Stellenbosch
 • Municipal Office, Hugenote Way, Franschhoek
 • Municipal Office, Hoofweg, Pniel
 • Ward Offices
 • Library, Plein Street, Stellenbosch
 • Library, Sonnebloem Street, Idas Valley, Stellenbosch
 • Library, Long Street, Cloetesville, Stellenbosch
 • Library, Masithandane Street, Kayamandi, Stellenbosch
 • Library, Hoofweg, Pniel &
 • Library, Reservoir Street-West, Franschhoek

Comments must be in writing and addressed to the Municipal Manager, PO Box 17, Stellenbosch, 7599, clearly stating “Comments: Revised 2017/18 Water Tariffs Persons wishing to comment on the Revised Water Tariff documentation but who cannot write will be assisted during office hours at the Budget Office on the First Floor, Municipal Complex Neethlinghuis), Plein Street, Stellenbosch (021 808 8512), to write down his/her comment.

 

For further information, kindly contact the Budget Office at 021 808 8512 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Closing date for comments is 16 June 2017 at 16h00.

 

Geraldine Mettler Municipal Manager

Notice 22/2017

 

2