Stellenbosch Municipality

AUCTION OF REDUNDANT LOOSE ASSETS & VEHICLES (at least 50 impounded vehicles)

VEILING VAN AFGESKRYFDE & ONBENUTTE BEDRYFSBATES ASOOK VOERTUIE

DATE: 25 APRIL @ 10H00 (Viewing 1 Hour prior to Auction)

PLACE: BELTANA DEPOT – HELSHOOGTE ROAD

 • No Reserve / All Goods “Voetstoots”

 • 4,5% Buyers Commission

 • R1 000 Refundable deposit

 • R1 000 Handling fee on Vehicles

 • Only EFT and Bank guaranteed cheques accepted

 • FICA Documentation required to Register

 • View list of Auction Items and Terms and Conditions on www.ikapagroup.co.za

 • Geen Reserwe Pryse

 • 4,5% Kopers Kommissie

 • R1 000 Terugbetaalbare deposito

 • R1 000 Hanteringsfooi op voertuie

 • Slegs Elektroniese bank oorplasings en Bank gewaarborgde tjeks aanvaar

 • FICA Dokumentasie verlang om te registreer

 • Besigtig lys van goedere wat op veiling geplaas is asook Terme en voorwaardes op www.ikapagroup.co.za

 • CONTACT: JOHAN 082 854 4685

2