Stellenbosch Municipality

IDP/BUDGET/SDF CONSULTATIVE SESSIONS: APRIL 2017 (“CLUSTER MEETINGS”)

GOP/BEGROTING/ROR RAADPLEGENDE SESSIES: APRIL 2017 (“CLUSTER VERGADERINGS”)

In accordance with the approved Process Plan, the municipality plans to embark on a Public Participation Process, which entails several community engagements in the form of IDP/Budget/SDF meetings with communities residing in the 22 wards of our jurisdiction. The Stellenbosch Municipality encourages participatory democracy and invites all members of the public to attend our IDP/Budget/SDF Public Meetings. Details of the aforementioned meetings are as follow:

 

Die Munisipaliteit beplan om met ‘n Publieke Deelname Proses af te skop, soos voorsgeskryf deur die goedgekeurde Prosesplan. Dit behels verskeie gemeeskapskonsultasies in die vorm van GOP/Begroting/ROR vergaderings met gemeenskappe wat val binne die 22 wyke binne die jurisduksie. Stellenbosch Munisipaliteit moedig deelnemende demokrasie aan en nooi alle lede van die publiek om die GOP/Begroting/ROR Publieke Vergaderings by te woon. Besonderhede van die voorgenoemde vergaderings, as volg:

 

CLUSTER

WARDS

WYKE

VENUE

PLEK

DATE & TIME

DATUM EN TYD

Transport Plan / Vervoerplan
Pick-Up Point / Optelpunt Time / Tyd

CLUSTER 1:

KAYAMANDI

12,13 KAYAMANDI CORRIDOR / KORRIDOR

Monday, 3 April 2017

19:00

Costa Land 18H20
Trust Centre / Sentrum 18H30
Watergang 18H40

CLUSTER 2:

KAYAMANDI

14,15 KAYAMANDI COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL Tuesday, 4 April 2017 19:00

Watergang

18H20

Legacy Hall / Saal 18H40

CLUSTER 3:

JAMESTOWN/VLOTTENBUG

20,21

WEBERGEDENK PRIMARY SCHOOL HALL / PRIMÊRE SKOOL

Wednesday, 5 April 2017

19:00

Vlottenburg

18H15

Lynedoc 18H30
Raithby 18H40

CLUSTER 4:

CLOETESVILLE

16,17

CLOETESVILLE - EIKE HALL / SAAL

Thursday, 6 April 2017

19:00

Noble Park

18H20
Tennantville 18H30

Municipal Flats Long Street /

Munisipale Woonstelle Langstraat

18H35
Kloof Street / Straat 18H45

Rhode Street Flats /

Rhodestraat Woonstelle

18H55

CLUSTER 5:

TOWN WARDS

7,8,9

STELLENBOSCH TOWN HALL / STADSAAL

(Plein Street / Pleinstraat)

Monday, 10 April 2017 19:00 No Transport required / Geen vervoer benodig

CLUSTER 6:

KLAPMUTS /

DE NOVO/ WELTEVREDE

18, 19 KLAPMUTS PRIMARY / PRIMÊR

Tuesday, 11 April 2017 19:00

Klapmuts Farms / Plase                              

18H40

De Novo Community Hall / Gemeenskapsaal        

18H10

Botellary Farms / Plase                                

18H30

Kromme Rhee    

18H20

Elsenburg Vaaldraai                             18H35

CLUSTER 7:

TOWN WARDS / WYKE

10,11,22

STELLENBOSCH TOWN HALL / STADSAAL

(Plein Street / Pleinstraat)

Wednesday, 12 April 2017

19:00

Ward 10: AF Louw School / Skool 18H30
Ward 10: Lavanda Flats / Woonstelle

18H40

Ward 11:Devon Valley Farms / Plase 18H20

CLUSTER 8:

KYLEMORE/PNIEL

3,4 WEMMERSHOEK COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL

Tuesday, 18 April 2017

19:00

Kylemore Community Hall / Gemeenskapsaal 18H15
Kylemore Swarts Street / Straat 18H20
Pniel Ward Office / Wykskantoor 18H30
Lanquedoc   Klip Kerk / Church 18H30
Meerkust Hall / Meerlustsaal 18H45

CLUSTER 9:

FRANSCHHOEK

1,2 GROENDAL COMMUNITY HALL / GEMEENSKAPSAAL

Wednesday 19 April2017

19:00

La Motte Hall/ Saal 18H20
Maasdorp 18H40
Bo-Hoek Fram / Plaas 18H40

CLUSTER 10:

IDAS VALLEY

5, 6

BRÜCKNER PRIMARY SCHOOL / PRIMÊRE SKOOL

(Idas Valley / Idas Vallei)

Thursday, 20 April 2017 19:00

Cape Pine Jonkershoek 18H30
Assegaaibos Jonkershoek 18H40
Hydro 18H30
Timberlea Farm / Plaas 18H40

 

 

General queries regarding the schedule of meetings can be directed to the IDP office via e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or contact 021-808 8175 or 021-808 8170 or 021-808 8060 telephonically.

 

Algemene navrae aangaande die skedule van vergaderings kan gerig word aan die GOP kantoor, per e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of kontak 021-808 8175 of 021-808 8170 of 021-808 8060, telefonies.

 

Geraldine Mettler

Municipal Manager / Munisipale Bestuurder

 

 

2